Now showing items 21-25 of 25

  • Klassifikaatorid piirivalveteenistuses 

   Kindlam, Janis (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töös käsitletakse piirivalve teenistust puudutavaid statistika töötlemisel kasutatavaid klassifikaatoreid. Töö eesmärgiks on klassifikaatorite süsteemi loomisega piirivalveteenistust kajastava statistika korrastamine ...
  • Personalivaliku protsess ja meetodid Kagu Piirivalvepiirkonna näitel 

   Pikk, Katriin (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö eesmärgiks on selgitada välja kuidas ja milliseid meetodeid kasutades teostatakse personali valikut Eesti keskmise suurusega riigiasutuses. Töö kirjutamisel on autor lähtunud personalivaliku protsessi ja meetodite ...
  • Kõrg- ja kutsehariduse kadettide õppepraktika juhendamine ja läbiviimine Eesti idapiiril 

   Väin, Aare (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputööks vajalikke andmeid koguti sisekaitseakadeemia piirivalvekolledži kõrg- ja kutsehariduse kadettide käest, kes antud hetkel jätkavad õpinguid või töötavad Eesti idapiiril. Töö autor viis läbi ankeetküsitluse ...
  • Piiri valvamine Eesti-Läti maismaapiiril peale ühinemist Schengeni ühtse viisaruumiga 

   Kubi, Avo (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö eesmärgiks on anda ülevaade piirivalve poolt sisepiiridel tehtud ettevalmistustöödest enne Schengeni ühtse viisaruumiga liitumist ja tegevusest kompensatsioonimeetmete rakendamisel Eesti-Läti sisepiiril pärast Schengeni ...
  • Piirivalvelaevade ohutu meresõidu ja merepraktika analüüs 

   Rebane, Kalle (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töö läbivaks teemaks on piirivalvelaevade ohutu meresõit, merepraktika ning selle tagamise uurimus ja uurimuse põhjal koostatud analüüs muudatusettepanekute esitamiseks. Uurimustöö teema valiku põhjuseks on viimastel ...