Now showing items 1-8 of 8

  • Ekstreemolukordade psühholoogia : Teine trükk 

   Meres, Tiiu (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Käesolev õppematerjal on mõeldud profesionaalidele, kel omad töökogemused ekstreemsetest olukordadest praktika käigus juba olemas ning kelle elukutse nõuab pidevat traumaatilist stressi tekitavateks olukordadeks valmisolekut. ...
  • Korrektsioonipsühholoogia : tähed kaevu sügavuses 

   Rüütel, Erik (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   See õpik on suunatud eelkõige vanglaametniku kutseõppes ja kõrgharidusõppes õppivatele kadettidele, vanglas töötavatele spetsialistidele, kriminaalhooldusametnikele ja vangla tugitöötajatele. Õpik aitab mõista kinnipeetavate ...
  • Läbirääkimised Põhja Politseiprefektuuri näitel 

   Saggor, Rainer (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töös antakse ülevaade läbirääkimistest üldiselt ja selle olemusest. Samuti taktikalistest läbirääkimistest, mis on määratud politsei lahendada ning sellest, millistel eesmärkidel läbirääkimisi peetakse. Samuti annab töö ...
  • Psühholoogia vanglaametnikele : Üldine vanglateenistus 

   Wieczorek, Theo; Racsche, Peter; Monschau, Martina (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Käesoleva psühholoogia kursuse õppematerjali saksakeelne originaaltekst on koostatud 2004. a ja I osa täiendatud 2006. a Saksamaal Nordrhein-Westfaleni Liidumaa Vanglaametnike koolis Wuppertalis ja avaldatakse autorite ...
  • Psüühiliste häirete esinemine vanglas 

   Jusson, Kärt (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Lõputöös käsitlevaks probleemiks on psüühiliste häirete esinemine vanglas. Autor on korjanud kokku eesti tingimustes olevad infokillud ning otsinud viiteid eri riikides ja erinevates vastavasisulistest uuringutes väljatoodud ...
  • Suhtlemispsühholoogia : Kolmas trükk 

   Nurmoja, Merl (Sisekaitseakadeemia, 2002)
   Suhtlemispsühholoogia ei ole otseselt teadus, vaid üks rakenduspsühholoogia valdkondi. Tegu on kõigile arusaadavate teemadega, kuna see on üsna populaarne valdkond.
  • Suitsudaalse käitumise riskitegurid Eesti kinnipidamisasutustes (eestlaste, venelaste ja muulaste seas) 

   Vaarmann, Girta (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Töö põhieesmärk on võrrelda suitsidaalse käitumise riskitegureid eestlaste, venelaste ja muulaste seas, keskendudes esmajoones eestlaste ja venelaste võrdlemisele. Töö koosneb kahest peatükist, millest üks on teoreetiline ...
  • Vihajuhtimine kui kognitiiv-käitumuslik meetod kinnipeetavate agressivsuse mõjutamiseks (Tartu Vangla näitel) 

   Pärn, Sirje (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Lõputöö eesmärgiks on uurida kognitiiv-käitumuslikul teoorial põhineva sotsiaalprogrammi „viha juhtimine” mõju kinnipeetavatele ning tuua välja programmi tugevused ja puudusi ning teha ettepanekuid selle paremaks kohaldamiseks ...