Now showing items 1-20 of 20

  • Demineerimisalase teavitustöö analüüs ja perspektiivid Lääne-Eesti regiooni näitel 

   Adler, Armo (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö tulemusena selgub, et kuigi demineerimisalane teavitustöö ei ole prioriteet siis vajadus sellega tegeleda on selgelt olemas. Seda kinnitab ka uurimistööst saadud tulemus ning vastav analüüs. Demineerimiskeskuse ...
  • Drooni kasutamise võimalikkus põlevaine ladustamise laoplatside paikvaatluses Lõuna päästekeskuse näitel 

   Sikka, Aimar (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on hinnata kas droonide kasutuselevõtmine Päästeameti ohutusjärelevalve poolt läbiviidava paikvaatluse teostamisel põlevainete laoplatsidel, annab võimaliku lisandväärtuse.
  • Elanike teadlikkus gaasiohutuse valdkonnas Annelinna näitel 

   Kautlenbach, Gert (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö uudsus seisneb selles, et varem pole uuritud gaasiga varustatud hoonete elanike teadmisi gaasiohutuse valdkonnas, samuti pole uuritud nende oskusi käituda gaasiavarii olukorras. Töö probleem seisneb selles, et ei ...
  • Ettevõtte kvantitatiivse riskianalüüsi koostamise juhised : "Punane raamat". I ja II osa 

   Unknown author (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Käesolev dokument tutvustab nii ohtlike ainete käitlemisega seotud rajatiste kui ohtlike ainete transportimisega seotud riskide väljaarvutamiseks kasutatavat metoodikat ja selle jaoks vajalikke lähteandmeid Hollandi näitel.
  • Juhendmaterjal lahingumoona ohutuks transpordiks 

   Raidloo, Rauno (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Töö eesmärgiks on välja selgitada võimalikud ohutud viisid lahingumoona transpordiks, koostada juhendmaterjal lahingumoona demineerimisega seotud transpordiks ning suurendada erivahendite kasutamise tihedust ja parandada ...
  • Koolitussüsteem haiglate ja hooldekodude personalile ja klientidele 

   Luht, Kadri, projektimeeskonna koordinaator; Käerdi, Helmo, ekspert; Tammpere, Pille, ekspert; Möldri, Margus, projektimeeskonnas; Lass, Janek, projektimeeskonnas; Vanari, Kätlin, projektimeeskonnas; Eberg, Enn, projektimeeskonnas; Valge, Alar, projektimeeskonnas; Näpp, Epp, projektimeeskonnas; Liivaleht, Karin, projektimeeskonnas; Pruul, Kairi, projektimeeskonnas (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Päästeameti poolt välja kuulutatud hanke eesmärk oli selgitada välja tuleohutusega seonduv koolitusvajadus ning töötada välja haiglate ja hooldekodude eripärasid arvestav koolitussüsteem, mille alusel töötatakse hiljem ...
  • Külastajate ohutuse tagamine suurüritustel 

   Lahne, Heldur (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Eestis ei ole suurürituse mõiste defineeritud ning puudub ühtne metoodika ja juhend suurürituse ohutuse tagamiseks. Kuna kõik suurürituse korraldajad kasutavad ettevõttesiseseid regulatsioone, siis on lõputöö eesmärgiks ...
  • Mereolukorrateadlikkus ja selle parendamise võimalused mereseirega tegelevate ametkondade näitel 

   Sargma, Sven (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Magistritöö eesmärk oli välja selgitada mereolukorrateadlikkuse parendussuunad. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati neli uurimisülesannet: analüüsida mereolukorrateadlikkuse kujunemist ning tähtsust Eesti Vabariigis j ...
  • Ohtlikud ained : Teine, täiendatud trükk 

   Talvari, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Õppematerjal annab ülevaate ohtlike ainete füüsikalistest ja keemilistest omadustest, keemilistest reaktsioonidest, mürgiste ainete iseloomust. Vaatluse all on olulisemad keemilised elemendid, söövitavad ühendid, ...
  • Ohutus elektriautode kustutus- ja päästetöödel 

   Üprus, Hinno (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Elektriautode arv Eestis liikluses suureneb aasta aastalt, kuna elektriautode ostuks on võimalik saada toetust. Lõputöö eesmärk on välja selgitada ohud, mis kaasnevad elektriauto kustutus- ja päästetöödel ning välja selgitada ...
  • Ohutus kui läbiv teema I ja II kooliastme õppematerjalide põhjal 

   Tammiksaar, Sandra (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Töö eesmärgiks oli selgitada välja, kuidas ja millisel määral on käsitletud tule-, vee- ja teisi keskkonnaohte ning vajadusel abi otsimist I ja II kooliastme õpikutes, töövihikutes ja tööraamatutes. Eesmärgi saavutamiseks ...
  • Ohutust tõstvad ja keskkonda säästvad lõhkematerjali hävitamismeetodid 

   Mölder, Garri (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   DIGIRIIULIS LUGEMISEKS LÕPUTÖÖ VERSIOON, MILLEST ON EEMALDATUD ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS MÕELDUD INFO.
  • Päästealaste ohutuse teemade käsitlemine II kooliastme aineõpetajate poolt 

   Tammiksaar, Sandra (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Magistritöö eesmärk on välja selgitada II kooliastme aineõpetajate ohutuslaste teemade käsitlemise võimalused ja eeldused, praegune praktika ning toetusvajadus koolikeskkonnas. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati ...
  • Piirivalvelaevade ohutu meresõidu ja merepraktika analüüs 

   Rebane, Kalle (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töö läbivaks teemaks on piirivalvelaevade ohutu meresõit, merepraktika ning selle tagamise uurimus ja uurimuse põhjal koostatud analüüs muudatusettepanekute esitamiseks. Uurimustöö teema valiku põhjuseks on viimastel ...
  • Radioaktiivsete kaupade tollikontrolli probleemid 

   Kuzina, Irina (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö uurimisprobleemiks on asjaolu, et tolliametnike töö ja erinevate ametkondade vaheline koostöö kiirgusallika avastamisel piiril ei ole üheselt reguleeritud ning seetõttu võib kannatada MTA poolt läbiviidava ...
  • Sisekaitseakadeemia toimetised, 10 : tark turvalisus 

   Tabur, Lauri, peatoimetaja; Talmar-Pere, Annika, tegevtoimetaja; Tammert, Paul, kaasautor; Silberg, Uno, kaasautor; Savimaa, Raul, kaasautor; Tenno, Ander, kaasautor; Moora, Peeter, kaasautor; Kasenõmm, Evelin, kaasautor; Kasemets, Aare, kaasautor; Orumaa, Elina, kaasautor; Vanari, Kätlin, kaasautor; Karton, Inga, kaasautor; Loik, Ramon, kaasautor; Käerdi, Helmo, kaasautor; Randoja, Peeter, kaasautor; Luht, Kadi, kaasautor; Valge, Alar, kaasautor; Angelstok, Feliks, kaasautor; Lambing, Martin, kaasautor; Mõttus, Martin, kaasautor; Plaado, Toomas, kaasautor; Randlane, Kerly, kaasautor; Elling, Tõnis, kaasautor; Pagel, Oliver, kaasautor; Veispak-Rawlings, Kai, kaasautor; Engalychev, Vali, kaasautor (Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2011, 2011)
   Kontseptuaalsed lähenemised, nagu näiteks Tammerti ja Silbergi lähenemine sisejulgeolekutemaatika defineerimisele läbi eluviiside ja Vanari ning Kartoni värskeim uurimus akadeemia vilistlaste rahulolust oma eluga pärast ...
  • Sõjategevuse tagajärgede likvideerimine demineerimistööl Eestis 

   Hanga, Knut (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada olemasolevate ohtlike esemete hävituskohtade uuendamise võimalused ja esitada ettepanekud ohtlike esemete hävituskohtade välja ehitamiseks Eesti Vabariigis ennetamaks plahvatusest ...
  • Tule- ja uppumisõnnetuste ennetus 

   Luht, Kadi (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Õpik aitab selgitada õnnetuse toimemehhanismi, riskikäitumise muutmise ning turvalisema ja ohutuma elukeskkonna loomise põhimõtteid. Õpik keskendub ennetustöö põhimõtetele ega anna konkreetseid teadmisi tule-, vee- ega ...
  • Tulirelvade ohutu käitlemise alane teadlikkus Kaitseliidus 

   Berkis, Lemme (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Magistritöö eesmärgiks on teooriate ja regulatsiooni põhjal ning empiirilisest uurimistööst lähtuvalt välja selgitada, milline on tulirelvade ohutu käitlemise alane teadlikkus Kaitseliidus ja selle alusel teha järeldusi ...
  • Valveteenistujate tööohutusalase käitumise parendamise võimalused 

   Üleoja, Janari (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Teema on aktuaalne, sest Päästeameti personalistrateegia 2015-2025 näeb ette tööõnnetuste arvu vähendamist 20 tööõnnetuseni aastas. Tööõnnetusse sattumine on seotud teenistuja tööohutusalase käitumisega. Vastavalt töötervishoiu ...