Now showing items 1-20 of 21

  • Ammoniaagi ja vedellämmastikväetiste ohud ning juhis päästetööde läbiviimiseks AS Baltic Chemical Terminal näitel 

   Martinson, Marek (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Käesolev töö on uurimustöö, mille käigus analüüsiti AS Baltic Chemical Terminalist tulenevaid ohtusid, ankeetküsitluse andmeid ja saadud tulemusi võrreldi Ida-Eesti Päästekeskuse võimekusega reageerida toimunud raskeimale ...
  • Ammoniaaki kasutavate külmhoonete riskid 

   Seetur, Martin (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärgiks on ülevaate loomine ammoniaagi baasil töötavatest külmutusseadmetest ja nende riskidest ning juhiste väljatöötamine ammoniaaki kasutavate külmhoonete riskianalüüside koostamiseks.
  • Arvutiprogramm "ALOHA" 

   Kull, Tarmo; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Õpiobjekt sisaldab arvutiprogramm "ALOHA" tutvustust, võimalusi ja kasutamise õpetust.
  • Atsetüleeni tööstuslik saamine, kasutamine ja sellega kaasnevad ohud 

   Väli, Valvi (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks on tähelepanu juhtimine Eestis toodetava, transporditava ja kasutatava atsetüleeni ohtlikkusele. Hüpoteesiks on atsetüleeni tootjate,transportiate ja kasutajate ohutusnõuete eiramine. Lõputöö ...
  • Ettevõtte kvantitatiivse riskianalüüsi koostamise juhised : "Punane raamat". I ja II osa 

   Unknown author (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Käesolev dokument tutvustab nii ohtlike ainete käitlemisega seotud rajatiste kui ohtlike ainete transportimisega seotud riskide väljaarvutamiseks kasutatavat metoodikat ja selle jaoks vajalikke lähteandmeid Hollandi näitel.
  • Keemiapäästeteenuse vajadus Eestis 

   Vihrina, Ksenia (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Probleem on seotud mitme aspektiga: Eestis on reaalne keemiaõnnetuse oht: on olemas ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted, toimub ohtlike ainete transiit. Teadaolevalt on Eestis ka juhtunud keemiaõnnetusi. Maailma ...
  • Koostöö korraldus kriisireguleerimisbüroo ja päästetöödeteenistuse vahel keemiapäästetöödel 

   Mölder, Natalja (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Antud lõputöö koostamise raames oli uurimisvaldkond kitsendatud järgmiselt: mõlemate teenistuse hetkeolukorra iseloomustus koostöö olemasolu vaatenurgast, koostöö võimalikud avaldusvormid ja koostöö planeerimine. Lõputöö ...
  • Kuritahtliku rünnakuga arvestamine Eesti suurõnnetuse ohuga ettevõtete riskide hindamisel 

   Kaaver, Siim (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   DIGIRIIULIS LUGEMISEKS LÕPUTÖÖ VERSIOON, MILLEST ON EEMALDATUD ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS MÕELDUD INFO.
  • Kütusetanklate õnnetusvõimaluste põhitüübid ja ohualad 

   Juhanson, Annika (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärk on anda ülevaade levinud kütusetankla tüüpide õnnetusvõimaluste põhitüüpidest ja sellest tulenevalt soovitada igale tankla tüübile standardset ohuala suurust. Eesmärgi saavutamiseks kasutati uurimismeetodina ...
  • Kütuseterminali erinevad kustutusmeetodid ja veekulu ning ressursi arvutused (AS Alexela Sillamäe näitel) 

   Kirsipuu, Jaak (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Uurimisobjektiks on AS Alexela Sillamäe kütuseterminali tulekahju areng ning kustutamiseks vajaminev ressursimäär. Uurimismeetodina kasutati vahukulu ja veekulu arvutusi ning uuriti erialast kirjandust. Lõputöö eesmärgiks ...
  • LNG terminali asukoha valik ohualadest lähtudes 

   Kondratjev, Vitali (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks on hinnata LNG käitlemisega seotud riske ning määrata kindlaks LNG terminali ohualad.
  • Metoodiline juhend ohtlike ainete tundide andmiseks Sisekaitseakadeemia Päästekolledži päästekoolis 

   Berggren, Heino (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lõputöö eesmärgiks on koostada juhend õpetajatele, kes tegelevad ohtlike ainete koolitusega, lihtsustada nende tundide ettevalmistamist ja läbiviimist. Lõputöös on kasutatud kvantitatiivset ja kvalitatiivset uurimismeetodit.
  • Naftareostuskorjetööde esimese astme teenuse arendamine Põhja päästekeskuses 

   Kasvandik, Aare (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärk on leida võimalikud lahendused naftareostuskorjeteenuse esimese astme paremaks toimimiseks tervikuna koos teiste astmetega ning välja selgitada esimese astme reostuse tõrjeks vajalikud tegevused ja varustus.
  • Neutraliseerimistööd keemiaõnnetustel 

   Mängli, Mart (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Uurimustöö eesmärk oli töötada välja neutraliseeriva aine koguse arvutamiseks Exeli rakendus, mida saaavad päästjad kasutada keemiaõnnetustel.
  • Ohtlike autovedude tollikontroll 

   Kirs, Steven (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö eesmärk on koostada maksu- ja tolliametnikele ohtlike autoveoste kontrolli juhend. Eesmärgi saavutamiseks: 1. antakse ülevaade ohtlike veoste õiguslikust regulatsioonist, liikidest ja marsruutidest; 2. analüüsitakse ...
  • Ohtlike veoste tähistamine 

   Polikarpus, Stella (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lühikirjeldus: Õpiobjekti eesmärk on anda ülevaade meid ümbritsevatest ohtlikest ainetest ja nende ohtudest ning sellest, kuidas märgistusest lähtuvalt tuvastada kemikaalist tingitud võimaliku ohtu ohtliku veose puhul. ...
  • Ohtlikud ained : Teine, täiendatud trükk 

   Talvari, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Õppematerjal annab ülevaate ohtlike ainete füüsikalistest ja keemilistest omadustest, keemilistest reaktsioonidest, mürgiste ainete iseloomust. Vaatluse all on olulisemad keemilised elemendid, söövitavad ühendid, ...
  • Ohuala ammooniuminitraatväetise hoiustamisel 

   Riismaa, Meeme (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö eesmärgiks on leida metoodika ammooniumnitraatväetise plahvatuse ohuala määramiseks arvestades võimalikku plahvatuseni viivat riskistsenaariumi. Uurimustöö tulemusel selguvad antud valdkonna probleemid ja ettepanekud, ...
  • Põlevvedelike ümberpumpamine päästetöödel 

   Gaponov, Konstantin (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärk – tõsta ohutust põlevvedelike ümberpumpamisel ja välja töötada selleks juhendmaterjal. Uurimisobjektiks on põlevvedelike ümberpumpamisega seotud protsessid.
  • Rannikureostuse likvideerimise arendamine Lääne Päästekeskuses 

   Lääts, Margo (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Antud lõputöö eesmärgiks on rannikureostuse likvideerimise arendamine Lääne Päästekeskuses. Eesmärgi saavutamiseks püstitatakse mitu uurimisküsimust. Lõputöö koosneb neljast peatükist. Teoreetilises osas käsitletakse ...