Now showing items 1-8 of 8

  • Ajutise impordi tolliprotseduuri kasutamine Eestis 

   Tonkson, Elje (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Teema on aktuaalne, sest ajutise impordi tolliprotseduuri tõhusam kasutamine oleks üheks majanduse elavdamise võimaluseks. Protseduur võimaldab reekspordiks mõeldud ühendusevälist kaupa kasutada täieliku või osalise ...
  • Eesti isesevusaja põllumajandus, tähtsamate toiduainete import ja isevarustatus 

   Rand, Heino (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö eesmärk on analüüsida iseseisvusaja Eesti riigi isevarustatust tähtsamate toiduainetega. Lõputöö esimeses peatükis antakse ülevaate Eesti esimese ja teise iseseisvusaja põllumajanduse olukorrast ja peamistest ...
  • Impordi kontrollisüsteemi eelised ja puudused 

   Iljušin, Vadim (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Impordi Kontrollisüsteem on tolli infosüsteem, mis on loodud Euroopa Liitu sisseveetavate kaupade julgeoleku ja turvalisuse riskianalüüsi teostamiseks ning riskidega seotud teabe vahetamiseks Euroopa Liidu liikmesriikide ...
  • Imporditollimaksu ja impordikäibemaksu võrdlev analüüs 

   Maurus, Marit (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Teema valiti selleks, et saada tervikpilt impordikäibemaksu ja imporditollimaksu sarnasustest ja erinevustes. Lõputöö eesmärk on välja selgitada impordikäibemaksu ja -tollimaksu erinevused kaupade maksustamisel. Selleks, ...
  • Käibemaks : abiks tudengile ja töötavale praktikule 

   Elling, Tõnis (KMS OÜ, 2014)
   JUURDEPÄÄSUPIIRANGUGA. RAAMATU LUGEMISEKS VAJALIK SISSELOGIMINE. </br></br> Käibemaks, mida kogutakse Eestis ja kõikides teistes EL-i liikmesriikides, on olemuselt tarbimise ja kulutuste maks. See tähendab, et selle maksu ...
  • Käibemaksuvaba import 

   Voore, Taavet (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärgiks oli analüüsida käibemaksuvaba impordi põhimõtteid ning tuua välja käibemaksuvaba impordiga seotud probleemid. Lõputöös antakse ülevaade käibemaksu olemusest, imporditavate kaupade maksustamisest, maksuvabalt ...
  • Puidu impordi litsentseerimissüsteemi rakendamine Eestis 

   Kaaristo, Daisi (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Töö aluseks on FLEGT litsentseerimissüsteem, mis kooskõlas Euroopa Liidu puidumäärusega püüab võidelda ülemaailmse ebaseadusliku metsaraie ja selle tulemusena saadud väärispuidust toodetega kauplemise vastu. Lõputöö ...
  • Tolliväärtuse elementide probleemistik tarnetingimuste näitel 

   Listmann, Kairi (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töö eesmärgiks on välja selgitada tarnetingimuste kasutamisel tehtavad vead tollivormistusel ning töötada välja võimalikud parandusettepanekud. Eesmärgi saavutamiseks, kirjeldab autor, mida kujutab endast tolliväärtus, ...