Now showing items 1-8 of 8

  • Distsiplinaarkaristuse mõju kinnipeetavale Tallinna Vangla näitel 

   Hanimägi, Kirsika (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputööd eesmärgiks on analüüsida, millist mõju avaldavad hetkel kehtivad distsiplinaarkaristused kinnipeetavale - kuidas hindavad kinnipeetavad distsiplinaarkaristuste mõju endile, kas nad mõistavad distsiplinaarkaristuste ...
  • Haldusakti kättetoimetamise probleemid Eesti maksuõiguses 

   Kibuspu, Karin (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Töö on aktuaalne, sest Maksu- ja Tolliametil on plaanis vähendada kliendi halduskoormust ja sealjuures hoida kulusid kokku. Nimelt halduskoormuse optimaalne tasekliendi jaoks tuleb saavutada nii, et ametnikud ülesandeid ...
  • Haldusmenetlus ja haldusakti koostamine 

   Mikiver, Monika (Sisekaitseakadeemia, 2002)
   Käesolev haldusõiguse õppematerjal käsitleb haldusmenetluse seadust ning on praktilise suunitlusega, sisaldades mõistmist lihtsustavaid jooniseid, näiteid ja harjutusülesandeid.
  • Haldusõigus : üldosa 

   Mikiver, Monika; Roosve, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2001)
   Kuna haldusõiguse üldosa loengukonspekt kajastab 1. jaanuaril 2002 jõustuvaid haldusmenetluse, asendustäitmise ja sunniraha ning riigivastutuse seadusi, on see kasutatav ka riigiametnike abivahendina igapäevases töös. ...
  • Muutva tingimusega maksuotsus 

   Lepist, Liisa (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Käesoleva lõputöö käsitleb muutva tingimusega maksuotsuse regulatsiooni ja selle kitsaskohti. Probleem seisneb selles, et puudub ühtne juhis, kuidas peaks muutva tingimusega maksuotsust rakendama ja millistel juhtudel ...
  • Olmeelektroonika kasutamise load vanglas (Tallinna Vangla näitel) 

   Juurik, Raivo (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö läbivateks teemadeks on haldusmenetluse läbiviimise üldpõhimõtted, haldusakti koostamine, vangla ja kinni peetava isiku roll haldusmenetluses, haldusakt ja haldustoiming vanglas, olmeelektroonika kasutamise lubade ...
  • Päästeseaduse riikliku tuleohutusjärelevalve peatüki analüüs 

   Kruusma, Margo (Sisekaitseakadeemia, 2004)
   Käesolev lõputöö uurimus käsitleb päästeseaduse tuleohutusjärelevalve korraldust, mida võrreldakse tuleohutusjärelevalve praktikaga. Probleemide väljaselgitamise raames hinnatakse kompaktselt kehtiva korralduse vastavust ...
  • Vaideotsuse mõju kinni peetavale isikule 

   Laansoo, Liis (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö ülesanneteks on anda ülevaade kinni peetavale isikule tehtud vaideotsuse teoreetilistest lähtepunktidest ning välja selgitada, kuidas tagatakse vaideotsuse lõplikkus ehk kuidas tagada, et kinni peetav isik ei pöördu ...