Now showing items 1-5 of 5

  • AS Arco Vara jätkusuutlikkuse hindamine finantsanalüüsi abil 

   Toom, Margit (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö teemaks on ettevõtte jätkusuutlikkuse hindamine, kasutades selleks finantsanalüüsi. Lõputöö on kirjutatud eesti keeles, võõrkeelne kokkuvõte on inglisekeelne. Töö maht ilma lisadeta on 38 lehekülge, lisasid on ...
  • Balti Autoosad AS tulemuste hindamine finantsanalüüsi meetodeid kasutades 

   Tarmas, Erich (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Töö eesmärgiks on anda hinnang Balti Autoosad AS majandustegevusele, võrrelda seda konkurentidega ja hinnata jätkusuutlikkust. Lõputöö on jaotatud kahte ossa, esimene neist on teoreetiline, kus antakse ülevaade finantsanalüüsi ...
  • Finantskontrolli ennetavad meetmed kohaliku omavalitsusüksuse raamatupidamise 

   Jaskeläinen, Liia (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö autor on püstitanud eesmärgi: uurida ja välja tuua finantskontrolli ennetavaid meetmeid raamatupidamise osakonnas, kohaliku omavalitsusüksuse võimalikke maksuarvestuse erisusi ning probleemsituatsioone. Lõputöö ...
  • Majandusarvestuse alused 

   Kodasmaa, Varje (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Majandusarvestus on majandusinformatsiooni identifitseerimise, hindamise, töötlemise ja edastamise protsess. Majandusarvestuse tulemusena koostatakse ja esitatakse adekvaatset informatsiooni andvad aruanded nii sise- kui ...
  • Rahvusvahelise finantsaruandluse standardite olulisus Eesti majandusarvestuses 

   Novikova, Galina (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö uurimisprobleem seisneb selles, et puudub võrdlus Eesti Raamatupidamise Hea Tava ja IFRS-i sobivusest Eesti raamatupidamiskohustuslaste majandusarvestuse kajastamisel. Lõputöö eesmärgiks on analüüsida rahvusvahelise ...