Now showing items 1-18 of 18

  • AS Arco Vara jätkusuutlikkuse hindamine finantsanalüüsi abil 

   Toom, Margit (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö teemaks on ettevõtte jätkusuutlikkuse hindamine, kasutades selleks finantsanalüüsi. Lõputöö on kirjutatud eesti keeles, võõrkeelne kokkuvõte on inglisekeelne. Töö maht ilma lisadeta on 38 lehekülge, lisasid on ...
  • AS Strandi jätkusuutlikkuse hindamine rahandussuhtarvude analüüsi meetodil 

   Jaakson, Kaja (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Uurimuse objektiks on AS Strandi finatsolukord ja jätkusuutlikkus ning nende hindamine kasutades rahandussuhtarvude analüüsi meetodit. Töö eesmärgiks on hinnata AS Strandi jätkusuutlikkust 2004.-2006. aasta majandusaas ...
  • Balti Autoosad AS tulemuste hindamine finantsanalüüsi meetodeid kasutades 

   Tarmas, Erich (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Töö eesmärgiks on anda hinnang Balti Autoosad AS majandustegevusele, võrrelda seda konkurentidega ja hinnata jätkusuutlikkust. Lõputöö on jaotatud kahte ossa, esimene neist on teoreetiline, kus antakse ülevaade finantsanalüüsi ...
  • Baltic Pulp & Paper finantsanalüüs 

   Solovjov, Andrei (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Analüüsil tuginetakse Baltic Pulp & Paper OÜ (2004-2006) majandusaasta aruannetele. Vajalikku informatsiooni saamiseks analüüsitakse ettevõtte finantsolukorda. Peamisteks analüüsi meetoditeks on horisontaal- ja ...
  • Ettevõtja maksejõuetuse kindlaks tegemine majandusaasta aruande alusel 

   Riisna, Merle (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Lõputöö eesmärgiks on ettevõtja maksejõuetuse kindlaks tegemine majandusaasta aruande alusel. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati uurimisülesanded: 1. Anda ülevaade ettevõtte elutsüklist. 2. Anda ülevaade majandusaasta ...
  • Ettevõtte efektiivsus AS G4S Eesti AS näitel 

   Konrad, Gerda (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö raames teostati finantsanalüüs ühele suurimale turvaettevõttele, mille tulemuse põhjal saavad teadmisi jätkusuutlikuks arenguks ka teised turvaettevõtted
  • Ettevõtte jätkusuutlikkus Vaasan Baltic AS näitel 

   Arrak, Silver (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt koostatud Eesti ettevõtluse kasvustrateegia aastateks 2014- 2020 tähelepanu keskmes on Eesti jõukuse kasvatamine, ettevõtluse ergutamine ning ekspordi suurendamine. Ühe ...
  • Ettevõtte maksevõime hindamine AS Merko Ehitus näitel 

   Kivi, Valeri (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö teemaks on ettevõtte finantsanalüüs, kus keskendutakse ettevõtte maksevõime hindamisele. Lõputöö eesmärgiks on hinnata ASi Merko Ehituse maksevõimet ja välja- pakkuda võimalused maksevõime parandamiseks. AS Merko ...
  • Finantsanalüüs AS Viisnurk põhjal 

   Kupp, Piret (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö teemaks on ettevõttepõhine finantsanalüüs, mille eesmärk on ettevõtte finantsnäitajate objektiivne hindamine. Analüüsi tulemusena on võimalik hinnata ettevõtet tema usaldusväärsuse ja jätkusuutlikkuse osas. Analüüs ...
  • Finantsanalüüs ettevõtete näitel 

   Elias, Pille (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö sisuks on finantsanalüüsi teostamine kolme erineva äriühingu majandustegevuse üle ning hinnangu andmine nende äriühingute tegevusele finantsaruannete analüüsimeetodite kaudu, tuues esile otsustamiseks vajalikud ...
  • Finantsanalüüs Tallinna Kaubamaja näitel 

   Oja, Aire (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö eesmärgiks on teostada ülevaatlik uurimustöö erinevatest finantsanalüüsi meetoditest ning näiteks valitud ettevõtte majanduslikust seisundist ja maksevõimest. Lisaks sellele on eesmärgiks uurida kuidas ettevõtte ...
  • Finantsanalüüsi koostamisega seotud probleemid 

   Vovk, Inna (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Tööd iseloomustavad järgmised märksõnad: finantsanalüüs, finantsanalüüsi koostamine, probleemid, finantsjuhtimine, finantsanalüüsi tulemuste usaldusväärsus, rahandussuhtarvud. Käesolev töö koosneb teoreetilisest ja ...
  • Finantsplaneerimine FINMEK OÜ näitel 

   Filatova, Olga (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töö eesmärk on analüüsida finantsplaneerimist FINMEK OÜ 2005-2009 näitel. Lõputöös on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Anda ülevaade finantsplaneerimise teoreetilisest põhjendusest. 2. Analüüsida FINMEK OÜ ...
  • Kasumi varjatult väljaviimise riskide hindamine ettevõttes 

   Goldberg, Vadim (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida kasumi varjatult väljaviimise riske ettevõttes. Eesmärgi saavutamiseks antakse ülevaade ettevõtlust reguleerivatest õigusaktidest ning finantsaruandluse olemusest, kasutatavast finantsanalüüsi ...
  • Logistikaettevõtte tulemuste hindamine finantsanalüüsi meetodeid kasutades 

   Elbrecht, Marika (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töö eesmärgiks on analüüsida logistikaettevõtte näitel ettevõtte tegevuse tulemuslikkust ning finantsanalüüsi põhjal välja selgitada tugevad ja nõrgad kohad rahandussüsteemis, millest võib tulevikus probleeme või kasu ...
  • Majandusaasta aruande analüüs AS Baltika näitel 

   Mäeots, Deniss (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida, kellele ja miks on vaja ettevõtte majandusaasta aruannet. Käsitletakse majandusaasta aruande koostamise põhimõtteid ja arvestusmeetodeid. Antakse ülevaade rahavoogude- ja kasumiaruande ...
  • Maksevõime suhtarvude abil avastatavad maksuriskid Tallinna kinnisvarabüroode näitel 

   Miilberg, Annika (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö on aktuaalne, sest MTA-le tehtud teabenõudest nähtub, et mõnedel juhtudel on kinnisvara müügitehingult saadav vahendustasu jäetud käibemaksuga maksustamata ja käibemaks riigile tasumata. Lõputöö eesmärgiks on analüüsida ...
  • Raamatupidamise bilanss – finantsseisundi analüüsi allikas (AS Eesti Energia näitel) 

   Drab, Oksana (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö eesmärgiks on: • vaadelda bilansi olemust, kui finantsaruandluse vormi; • bilansi alusel analüüsida AS Eesti Energia finantsolukorda, kasutades selleks finantsanalüüsi traditsioonilisi meetodeid – vertikaal-, ...