Now showing items 21-40 of 2545

  • Ajakiri "Häire 112" väljaandmise kontseptsioon 

   Mürk, Mait (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö eesmärgiks on selgitada välja selline erialaajakirja mudel, mis vastaks päästeteenistujate ja elanikkonna nõudmistele. Töö hüpoteesiks on autori poolne väide, et päästeteenistuse alane ajakiri peaks ilmuma ...
  • Ajateenijast jaoülemate suhtumine Eesti Kaitseväkke julgeolekut mõjutava tegurina 

   Rebane, Rene (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Magistritöö keskendub Kirde Kaitseringkonna ajateenijast jaoülemate uurimisele, et analüüsida nende suhtumist Eesti Kaitseväkke. Magistritöö esimene peatükk annab ülevaate väärtustest ja julgeoleku teooriatest. Lisaks ...
  • Ajateenijate hoiakute muutmine sõduribaaskursuse jooksul 

   Prants, Raigo (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Magistritöö aineks on seose hindamine sõduribaaskursuse ja ajateenijate hoiakute muutuse vahel. Magistritöö eesmärgiks on hinnata sõdurbaaskursuse mõju ajateenijate hoiakute muutusele. Eesmärgi saavutamiseks püstitati kaks ...
  • Ajutine ja korduvränne: empiirilised tõendid, kehtiv kord ja tulevikuvõimalused Eestis 

   Kaska, Veronika (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Käesolev uurimus on Euroopa rändevõrgustiku (edaspidi ERV) raames koostatud ülevaade ajutisest ja korduvrändest Eestis ning Eesti lähenemisest ajutisele ja korduvrändele. Uuringus toodud statistika on antud ajavahemiku ...
  • Ajutise impordi tolliprotseduuri kasutamine Eestis 

   Tonkson, Elje (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Teema on aktuaalne, sest ajutise impordi tolliprotseduuri tõhusam kasutamine oleks üheks majanduse elavdamise võimaluseks. Protseduur võimaldab reekspordiks mõeldud ühendusevälist kaupa kasutada täieliku või osalise ...
  • Ajutise piirikontrolli taastamise kogemus Eestis ning sellel analüüs 

   Böckler, Joonas (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida kuidas teostati Eesti sisepiiridel ajutise piirikontrolli taastamist ning analüüsist tulenevalt hinnata, mis kogemuse Eesti sai piirikontrolli taastamisest.
  • Aktsiisideklaratsioonide seos aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruannetega 

   Kossas, Egle (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö uurimisobjektideks on aktsiisikauba saatelehed, aktsiisideklaratsioonid ning aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruanded, kui peamised informatsiooniallikad aktsiisikauba käitlemise jälgimisel ja kontrollimisel. Töö ...
  • Aktsiisiga maksustamise mõjud alkoholituru arengutele taasiseseisvunud Eestis 

   Paalimaa, Mari (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida aktsiisiga maksustamise mõjusid Eesti Vabariigi alkoholituru arengule perioodil 1996 – 2008. Töös on püstitatud hüpotees, et aktsiisimäärade muutmise suunad seavad erinevad alkoholikäitlejad ...
  • Aktsiisilao tegevusloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine 

   Palts, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Teema valik on asjakohane tulenevalt majanduslikust olukorrast. Aktsiiside laekumise osas on tähtis see, et maksuhaldur oskaks õigesti valida momenti, millal on vajalik aktsiisilao tegevusloa kehtivus peatada või vastav ...
  • Aktsiisimaksude edasikandumine turuhindadesse 

   Ljašenko, Matvei (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö aktuaalsus põhineb Konjuktuuriinstituudi poolt läbi viidud uuringul, mille tulemusel on teada, et Eestis tarbitakse alkoholi tervist kahjustavas koguses. Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul toob juba 6 liitrit ...
  • Aktsiiskaupade maksumärgistamine ja sellega kaasnevad probleemid 

   Hanimägi, Aigi (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Autorit ajendas antud teemal tööd kirjutama asjaolu, et alates 01.07.2006 kehtestati kangele alkoholile maksumärgistamise nõue, mis on kaasa toonud erinevaid probleeme, millele parimaid lahendusi riigi poolt veel otsitakse. ...
  • Aktuaalsed probleemid hasartmängujärelevalve teostamisel 

   Sutermäe, Urmo (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö teema on aktuaalne seoses Riigikogu menetluses oleva hasartmänguseaduse eelnõuga, mis muuhulgas kehtestab mitu täiendavat kohustust Maksu- ja Tolliametile kui hasartmängu järelevalveasutusele. Töös püstitan ...
  • Alaealise kahtlustatava ülekuulamise erisused kohtueelses menetluses 

   Kriisa, Paul (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Uurimuse eesmärgiks on edasi anda praktilises töös kasutatavaid teadmisi alaealise kahtlustatava ülekuulamisest politseis, saada ning anda ülevaade alaealise kahtlustatava ülekuulamise spetsiifikast, selgitada välja hetkel ...
  • Alaealise kannatanu ülekuulamine ja selle videosalvestamine kohtueelses menetluses 

   Thal, Elis (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Antud lõputöö teema on aktuaalne, sest alaealiste kannatanute ja tunnistajate ülekuulamisi on hakatud Eestis üha sagedamini videosalvestama ning ees on ootamas võimalik kriminaalmenetluse seadustiku muudatus alla 14aastaste ...
  • Alaealise kinnipeetava arusaam perekonna osast kuritegelikule teele sattumisel (Viru vangla näitel) 

   Hannov, Katrin (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Töö empiirilises osas seatud eesmärgiks välja selgitada, mida arvavad alaealised kinnipeetavad oma päritoluperekonnast ja milliseid hoiakuid nad kodust kaasa saavad. Töö hüpoteesiks on väide, et alaealiste kinnipeetavate ...
  • Alaealise kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamine (Viljandi vangla näitel) 

   Ojaloo, Kalev (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö eesmärkideks ja ülesanneteks oli selgitada välja, kuidas praegune tingimisi ennetähtaegse vabastamise kord mõjutab alaealiste kinnipeetavate käitumist karistuse kandmise ajal vanglas ning kui paljud enne tähtaega ...
  • Alaealise tapja kriminaalse profileerimise meetod ja protsess 

   Trei, Tago (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Magistritöö eesmärgiks on selgitada välja Eesti alaealise tapja profileerimise võimalused ja lähtekohad ning kriminaalse profiili peamised karakteristikud. Magistritöö eesmärgi saavutamiseks viidi läbi dokumendianalüüs, ...
  • Alaealised isikuvastaste kuritegude ohvrina taastava õigusmenetluse kontekstis Pärnu näitel 

   Oja, Marko (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade lepitusmenetlusest Eestis, alaealiste abistamise võimalustest läbi taastava õiguse ning teha ettepanekuid taastava õiguse kasutamiseks isikuvastaste kuritegude korral. Töös otsitakse ...
  • Alaealised tapjad 

   Trei, Tago (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöö eesmärgiks on anda statistiline ja sotsioloogiline ülevaade alaealistest tapjatest ja kriminaalse profiili koostamine. Eesmärgi saavutamiseks töötas autor läbi peamiselt inglise keelset erialast kirjandust ja viis ...
  • Alaealisele keelatud tubaka- ja alkoholitootega toimimise viisid Põhja prefektuuri näitel 

   Miil, Liisa (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Käesoleva lõputöö eesmärk on anda ülevaade alaealistelt äravõetud alkoholi- ja tubakatootega toimimise viisidest ning dokumenteerimisest – kas lähtutakse haldusmenetluslikest meetmetest korrarikkumise lõpetamiseks või ...