Now showing items 398-417 of 2110

  • Fifteen minutes to decide : The efficiency of cross-border information exchange conducted by the Single Point of Contact and the Police and Customs Cooperation Centre 

   Kemeny, Gabor (Frontex, 2019)
   The aim of this master's thesis is to provide a well-detailed insight into the current situation and future direction of international police information exchange within the European Union.The author tried to achieve this ...
  • Fiktiivsete arvete kajastamisest tulenev maksurisk 

   Tammeoja, Hannes (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö eesmärgiks on: • Selgitada, millised on nõuded arvetele ning juhtida tähelepanu praktikas enam tekkivatele probleemidele seoses arvete vorminõuete rikkumisega. • Analüüsida fiktiivsete arvete kasutamisega tulenevat ...
  • Filosoofia põhiküsimusi 

   Eintalu, Jüri (Sisekaitseakadeemia, 2005)
   Filosoofiat saab õpetada kahte moodi: probleemide kaupa - nagu matemaatikat, vaid vilksamisi viidates ajaloolistele tegelastele; või siis ajaloolise järgnevusena. Esimesel juhul ei saa õppija ülevaadet mõttekultuuri ...
  • Finantsanalüüs AS Viisnurk põhjal 

   Kupp, Piret (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö teemaks on ettevõttepõhine finantsanalüüs, mille eesmärk on ettevõtte finantsnäitajate objektiivne hindamine. Analüüsi tulemusena on võimalik hinnata ettevõtet tema usaldusväärsuse ja jätkusuutlikkuse osas. Analüüs ...
  • Finantsanalüüs ettevõtete näitel 

   Elias, Pille (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö sisuks on finantsanalüüsi teostamine kolme erineva äriühingu majandustegevuse üle ning hinnangu andmine nende äriühingute tegevusele finantsaruannete analüüsimeetodite kaudu, tuues esile otsustamiseks vajalikud ...
  • Finantsanalüüs Tallinna Kaubamaja näitel 

   Oja, Aire (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö eesmärgiks on teostada ülevaatlik uurimustöö erinevatest finantsanalüüsi meetoditest ning näiteks valitud ettevõtte majanduslikust seisundist ja maksevõimest. Lisaks sellele on eesmärgiks uurida kuidas ettevõtte ...
  • Finantsanalüüsi koostamisega seotud probleemid 

   Vovk, Inna (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Tööd iseloomustavad järgmised märksõnad: finantsanalüüs, finantsanalüüsi koostamine, probleemid, finantsjuhtimine, finantsanalüüsi tulemuste usaldusväärsus, rahandussuhtarvud. Käesolev töö koosneb teoreetilisest ja ...
  • Finantskolledži Toimetised 1/2019 

   Unknown author (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Eestis puudub tolliametniku kutsestandard ja teadaolevalt pole selle vajadust varem põhjalikult uuritud. Selle uuringu eesmärk on hinnata tolliametniku kutsestandardi koostamiseks ja rakendamiseks vajalike tingimuste ...
  • Finantskolledži Toimetised 2/2019 

   Unknown author (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Finantskolledži toimetiste teine number on pühendatud finantskolledži aastakonverentsile, mis toimus 2019. aastal juba 12. korda. Avaldame toimetistes ettekannete lühikokkuvõtted, et esinejate põhiteesid ja mõtted jõuaksid ...
  • Finantskontrolli ennetavad meetmed kohaliku omavalitsusüksuse raamatupidamise 

   Jaskeläinen, Liia (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö autor on püstitanud eesmärgi: uurida ja välja tuua finantskontrolli ennetavaid meetmeid raamatupidamise osakonnas, kohaliku omavalitsusüksuse võimalikke maksuarvestuse erisusi ning probleemsituatsioone. Lõputöö ...
  • Finantsplaneerimine FINMEK OÜ näitel 

   Filatova, Olga (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töö eesmärk on analüüsida finantsplaneerimist FINMEK OÜ 2005-2009 näitel. Lõputöös on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Anda ülevaade finantsplaneerimise teoreetilisest põhjendusest. 2. Analüüsida FINMEK OÜ ...
  • Finantsteenuste käibemaksuga maksustamine Eesti ja Soome näitel 

   Sorgus, Terje (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Teema on aktuaalne, kuna aastast 2008 on Euroopa Liidus käsil täpsustav arutelu direktiivi finantsteenuste regulatsiooni osas. Finantsteenuste maksustamist puudutavas regulatsioonis esineb probleeme, millest antakse ülevaade ...
  • Finantsteenuste käibemaksuga maksustamise probleemid Euroopa Liidus 

   Lepasaar, Helli (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Teema on aktuaalne, kuna Euroopa Liidus on käsil Nõukodu Direktiivi 2006/112/EÜ muudatuste planeerimine finantsteenuste käibemaksustamist puudutava regulatsiooni osas. Euroopa Komisjoni töögrupis on käimas finantsteenuseid ...
  • Finantsteenuste käibemaksuga maksustamise võrdlev analüüs Euroopa Liidu, Kanada ja Uus-Meremaa näitel 

   Žukova, Kristina (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Teema on aktuaalne, kuna finantsteenuste maksustamist on Euroopa Liidus juba mitme aasta jooksul püütud teha selgemaks. Euroopa Komisjon tegi 2008. aastal Euroopa Nõukogule ettepaneku võtta vastu uus direktiiv ning muuta ...
  • Finantsteenuste maksustamine Euroopa Liidus ja muus maailmas 

   Konts, Lii (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Töö eesmärk on analüüsida erinevate riikide kogemust ja praktikat finantsteenuste maksustamisel. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Antakse ülevaade käibemaksu mõistest ja olemusest. 2. ...
  • Finantstehingute maksu majanduslik intsident Balti väärtpaberituru näitel 

   Pekarev, Priit (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Euroopa Komisjon tõstatanud päevakorda finantstehingute maksustamise eelnõu ning kui Euroopa Nõukogu ettepaneku heaks kiidab, jõustub vastav direktiiv 1. jaanuaril 2014. Lõputöö aktuaalsus seisneb finantstehingute ...
  • FinTech ühisrahastuse kvalifitseerimine Eesti õiguse alusel 

   Siilbek, Sandra (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö teema on aktuaalne, kuna FinTech ühisrahastusega on kaasnenud õiguslik diskussioon seoses ärimudelite positiivsete mõjuritega ja valitsevate riskidega ning reguleerimisega nii Eesti kui ka Euroopa Liidu tasandil. Lõputöö ...
  • Fiskaalpoliitika Euroopa Liidu riikides rahvastiku vananemise kontekstis 

   Udekjul, Elina (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Teema on aktuaalne, sest vastavalt Euroopa Komisjoni uuringule, on rahvastiku vananemine jätkuvalt problemaatiline kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Kuigi riigid on juba teinud muudatusi oma maksupoliitikas, ei tähenda ...
  • Forensic Science 

   Leibur, Epp (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lühikirjeldus: Sündmuskoha vaatlust käsitleva sõnavara tutvustamine
  • Fotografeerimine ja daktüloskopeerimine Harku ja Tallinna Vangla näitel 

   Sepp, Karin (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö eesmärk on tutvustada fotografeerimist ja sõrmejälgede võtmist; tutvuda lähemalt nende tehniliste võtete ja meetoditega, anda ülevaade lühiajaloost; vaadelda lähemalt, kuidas teostatakse antud tegevusi Harku ja ...