Now showing items 470-489 of 1979

  • Individuaalse täitmiskava funktsioon kinnipeetavate rehabiliteerimisel 

   Pehk, Enar (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Töö eesmärgiks on välja selgitada, kas eesti vanglates koostatavate kinnipeetavate individuaalsetel täitmiskavadel on sama eesmärk, mida eeldab teooria või on tegemist formaalsete dokumentidega. Uurimustöö ainestiku ...
  • Individuaalse täitmiskava rakendamine Ämari vanglas 

   Tamm, Alar (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö eesmärgiks on anda ülevaade individuaalse täitmiskava koostamise põhimõtetest ja selle praktilisest rakendamisest Ämari vanglas. Teema analüütilises ülevaates on käsitletud individuaalse täitmiskava rakendamise ...
  • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia katkestuse mõju hindamise metoodika Politsei- ja Piirivalveameti näitel 

   Vesi, Maarja (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Magistritöö eesmärgiks on luua metoodika IKT katkestusest tekkiva mõju hindamiseks asutuse põhitegevusele Politsei-ja Piirivalveameti näitel. Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: analüüsida ...
  • Infonumbrite Häirekeskuse töökeskkonnaga liitmise ja ühe lühinumbriga kontaktkeskuse loomise efektiivsus 

   Saar, Indrek; Güldenkoh, Maret; Koitla, Helle; Elling, Tõnis; Randlane, Kerly; Silberg, Uno (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Sissejuhatusele järgnevas, teises peatükis esitatakse teoreetiline käsitlus mastaabi- ja mitmekülgsussäästu seostest efektiivsusega. Kolmandas osas kirjeldatakse uuringus kasutatud metoodikat. Neljandas osas kirjeldatakse ...
  • Infrapuna kaamera kasutusefektiivsus päästetööde suitsusukeldumisel 

   Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Käsitletud ainevaldkonda kajastavateks märksõnadeks on: infrapuna kaamerate näol uudse tehnoloogia kasutusvõimalused ja selle efektiivsus suitsusukeldumisel, samuti päästetöötaja tavavarustuse kirjeldus ja nõuded ...
  • Inimeste ohuteadlikkus ja valmisolek kriisiolukordadeks (Lääne- ja Ida-Virumaa näitel) 

   Kõiv, Mati (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Töö eesmärk on uurida elanikkonna valmisolekut kriisiolukorraks. Samuti saada ülevaade omavalitsuste kriisikomisjonide valmisolekust elutähtsate teenuste osutamisel. Lõputöös kasutatavad uurimismeetodid olid kvantitatiivne ...
  • Inimeste päästmine sügavikest ja šahtidest 

   Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lühikirjeldus: Päästmine sügavikest/ šahtidest Nööripääste varustruse tutvustus - päästenöörid - karabiinid - plokid - rakmed - kolmjalg statiiv - alternatiivne varustus Inimeste päästmine - olukorra hinnang - ...
  • Inimeste rahu rikkumiste lahendamise praktika aastatel 2009 - 2012 Põhja prefektuuri näitel 

   Lullu, Maksim (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida ja leida vastus küsimusele, millised rahu rikkumised toimuvad politsei praktikas sagedamini kui teised ning anda soovitusi ja teha ettepanekuid politseiametnikele rahu rikkumistega kaasnevate ...
  • Inimeste teadlikkus tollis kehtivatest keeldudest ja piirangutest 

   Jõemägi, Teevi (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lõputöö eesmärk on analüüsida inimeste teadlikkust tollis kehtivatest keeldudest ja piirangutest.
  • Inimeste tulekahjust teavitamise süsteemid ja viisid 

   Valge, Alar; Luht, Kadi; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lühikirjeldus: Inimeste teavitamine objektil * Kortermajad * Kogunemishooned * Koolid ja haridusasutused * Hoolekandeasutused Kõne 112 numbrile * Milliste sündmuste puhul helistada 112? * Mida rääkida kõnes häirekeskusele?
  • Insenerigraafika : Teine, täiendatud trükk 

   Angelstok, Feliks (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Insenerigraafika on õppeaine, milles käsitletakse jooniste valmistamise eeskirju ja õpetatakse jooniseid lugema. Ta koosneb kahest osast – kujutavast geomeetriast ja tehnilisest joonestamisest. Mõlemad osad esinevad insenere ...
  • Inspektor-kontaktisiku juhtumikorralduslikud tööülesanded vanglas 

   Õkva, Laivi (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lõputöö eesmärgiks on saada kinnipeetavatelt tagasisidet inspektor-kontaktisiku, kui juhtumikorraldaja tööülesannete täitmisest. Panus antud valdkonnas/organisatsioonis on pakkuda kinnipeetavatele tema vajadustele ja ...
  • Inspektor-kontaktisikute motivatsioon ja motiveerimine Tallinna Vangla näitel 

   Käba, Triinu (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada Tallinna Vanglas töötavate inspektor-kontaktisikute motivatsiooni ja nende motiveerimine. Uurimismeetoditeks oli inspektor-kontaktisikute seas küsitluse läbiviimine ja tulemuste ...
  • Intellektuaalse omandi õiguse nõudeid rikkuva kauba konfiskeerimine 

   Verner, Andrei (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Töö on aktuaalne, kuna kinni peetud võltskaupade arv on pidevalt kasvanud ning tendents näitab seda, et tollil tuleb koostöös teiste ametiasutustega ja õiguste valdajatega tõhustada oma tegevust. Uurimisprobleemiks on ...
  • Intervjuu: ülekuulamise küsimustik 

   Huik, Jaan (Eesti Riigikaitse Akadeemia, 1997)
   Iga kuritegu jätab jälje tegijate ja pealtnägijate teadvusse. Inimeste mälus on ka palju muud informatsiooni, mida saab kasutada tõendamise asjaolude selgitamisel. Inimese teadvuses salvestunud informatsioon muutub teistele ...
  • Intress ja viivis võlasuhtes 

   Rinken, Helena (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida intresside ja viiviste kohaldamisega seotud peamisi rakenduslikke probleeme lepingulistes võlasuhetes ja maksuõigussuhtes.
  • Investeerimisfondide valitsemise käibemaksuga maksustamine 

   Igav, Maarja-Liis (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö teema on aktuaalne, sest maksuvabastus põhjustab käibemaksu kumuleerumist. Finantsteenuste osutajad ei saa sisendkäibemaksu maha arvata. Teenuse osutajatest on saanud lõpptarbijad, kes kannavad käibemaksu kulu. See on ...
  • Investeeringu analüüs Arcelormittal Tallinn OÜ raudteevedude näitel 

   Vadi, Tarmo (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Käesoleva töö eesmärgiks on investeeringu analüüs Arcolormittal Tallinn OÜ raudteevedude näitel. Lõputöö on jaotatud kahte ossa, esimene neist on teoreetiline, kus antakse ülevaade investeeringute hindamise meetoditest, ...
  • Isa või lähimeessugulase vangistuse mõju meessoost alaealisele kinnipeetavale isikule 

   Lainemäe, Ulvi (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada, kas kodune vägivald, isa puudumine, kasuisa ning isa või lähimeessugulase vangistus soodustab alaealise sattumist vanglasse. Töös käsitletavaid teemasid iseloomustavad järgmised ...
  • Iseradikaliseerumine internetipõhise mõjutustegevuse kaudu 

   Luuk, Ardi (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Magistritöö eesmärk on välja selgitada, millised on Eesti moslemikogukonna hoiakud radikaaliseerumise suhtes ja kokkupuuted internetis tehtava ISIS-e mõjutustegevusega. Eesmärgi saavutamiseks viidi läbi juhtumiuuring, ...