Now showing items 437-456 of 2007

  • Hariduse valdkonna infosüsteemide õiguslik regulatsioon 

   Hallik, Ilona (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Uurimise objektiks antud tööl on hariduse valdkonna infosüsteemid ja aineks on infosüsteemide olemus ja õiguslik regulatsioon. Uuringu läbiviimiseks kasutatakse õigusaktide, sealhulgas infosüsteemide põhimääruste analüüsi. ...
  • Harju maakonna valmisolek hädaolukordadeks 

   Illak, Freddy (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Töö eesmärgiks on Harju maakonna võimalike suurõnnetuste ja hädaolukordade analüüsi alusel näidata selle lahendamise struktuurid ja ressursid, elanike teavitamise ja kaitse korraldus ning tavaelu korraldus hädaolukorras, ...
  • Harjumaal toimunud tulekahjude arvu analüüs, prognoos ja võrdlus teiste maakondadega 

   Stroo, Harpo (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Lõputöö eesmärk on analüüsida Harjumaal toimunud tulekahjude arvu dünaamikat, teha prognoose lähitulevikuks ning võrrelda maakondades toimunud tulekahjude arvude statistikat. Töös tehakse aegrea analüüs Harjumaal toimunud ...
  • Hädaabiteadete menetlemise toimepidevuse tagamine 

   Valkmann, Küllike (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   DIGIRIIULIS LUGEMISEKS LÕPUTÖÖ VERSIOON, MILLEST ON EEMALDATUD ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS MÕELDUD INFO.
  • Hädakaitse õigusvastasust välistava asjaoluna 

   Svarval, Eero (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Uurimisobjektiks on hädakaitse instituut Eesti karistusõiguses. Autori eesmärgiks on töös välja tuua, miks ja millal on menetlejal vaja hinnata hädakaitse küsimust ning milles seisneb õigusvastasuse tasandi olulisus, ...
  • Hädaolukorra ja toimepidevuse riskianalüüsi korraldus KOV tasandil (Kohtla-Nõmme vallavalitsuse näitel) 

   Vernik, Toomas (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Töö eesmärk - kaardistada valla võimekus tagada viis põhiteenust ja valda tabada võivad hädaolukorrad ning teostada esmane toimepidevuse riskianalüüs elutähtsa teenuse osutamise osalist või täielikku katkestust ...
  • Hädaolukorra riskikommunikatsioon elanikkonnale tormi näitel 

   Merilo, Renne (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade riskikommunikatsiooni hetkeolukorrast Eestis ja selgitada selle arendamise vajalikkust. Töö keskendub riskikommunikatsioonile tormi näitel, aga annab sellega ühtlasi ka ülevaate üldistest ...
  • Hädaolukorra seaduse käsiraamat 

   Maurer, Kersti; Ross, Marion; Räim, Tuuli; Saar, Priit (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Käesoleva hädaolukorra seaduse käsiraamatu koostamise eesmärk on tagada parem õigusselgus seaduses sätestatud kohustuste mõistmiseks ja täitmiseks ning aidata kaasa seaduse paremale rakendamisele. Kirjutamisel on tuginetud ...
  • Hädaolukorrad Eestis : merereostus ja metsatulekahjud 

   Talvari, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Käesolev õppematerjal on mõeldud Päästekolledzi kadettidele õppeaine OHTLIKUD AINED II lisaõppevahendina. Igapäevases elus (tööstussfääris, olmes, puhkusel jm.) puutub inimene kokku erinevate ohtudega ( nii tehnogeensete, ...
  • Häirekeskuse regionaalsete keskuste töökorralduse võrdlus 

   Taalmann, Anne-Liis (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö eesmärgiks on Häirekeskuse töökorralduslike erinevuste võrdluse põhjal välja selgitada, milline töökorralduslik mudel on Häirekeskuse jaoks parim osutatava teenuse kvaliteedi parandamiseks ja ühtlustamiseks. Läbi ...
  • Häirekeskuse tehnilised töövahendid ja nende töökindlus 

   Tamm, Merje (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lõputöö eesmärk on leida võimalikult asjakohane lahendus muutmaks Häirekeskuse tehnilised töövahendid kasutajasõbralikumaks ja töökindlamaks. Selleks tutvuti Hollandi, Islandi, Soome ja Rootsi häirekeskuste tehniliste ...
  • Häirekeskuse töötajate koolitussüsteemi arendamise vajadused ja võimalused 

   Lukjanovitš, Irina (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Uurimisprobleem on esitatud küsimusena, milline peaks olema Häirekeskuse töötajate koolitussüsteem, mis toetaks organisatsiooni eesmärkide täitmist ja vastaks töötajate vajadustele. Uurimisprobleemile vastuse leidmiseks ...
  • Helmo Käerdi personaalbibliograafia 

   Tamm, Liina, koostaja (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Bibliograafi a sisaldab Sisekaitseakadeemia emeriitprofessori Helmo Käerdi artiklite, raamatute, teaduskirjutiste ja muude publikatsioonide kirjeid ning sellesse on koondatud intervjuusid ja kirjutisi Helmo Käerdist. ...
  • Hiiumaa tuletõrje ajalugu 

   Malk, Miko (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö teema on aktuaalne, sest tänapäevases ühiskonnas digitaliseeritult ajaloo säilitamine on järjest vajalikum. Teadaolevalt pole Eestis sellisel teemal lõputööd varem tehtud. Lõputöö eesmärgiks oli muuta Hiiumaa ...
  • Hinnang aastatel 2009-2013 Politsei- ja Piirivalveameti ning Maanteeameti koostöös läbiviidud jalakäijatele ja jalgratturitele suunatud teavituskampaaniatele 

   Iloste, Ago (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöö eesmärk on analüüsida valdkonda puudutavaid statistilisi näitajaid, MNTA ja PPA koostöös läbiviidud teavituskampaaniaid ning liiklejate hinnanguid ja pakkuda välja lahendusi muutmaks teavituskampaaniad senisest ...
  • Hoiatuslask : regulatsioonid, politseiametnike ettevalmistus ja juhtumite analüüs 

   Toom, Herman (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida politsei tulirelva kasutamise juhtumeid, võrrelda Eesti politseitööd reguleerivaid seaduseid välismaiste vastavate seadustega ning uurida, millised on politseiametnike teadmised tulirelva ...
  • Hoiu-laenuühistu jätkusuutlikkus Eesti hoiu-laenuühistute näitel 

   Kilk, Kristel (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Töö aktuaalsus seisneb selles, et üha enam inimesi on hakanud otsima alternatiive kommertspangandusele, üheks alternatiiviks on hoiu-laenuühistud. Lõputöös käsitleti hoiustamise usaldusväärsust ning teostati suhtarvude ...
  • Hoiuladudes hoitavate kaupade käibemaksuga maksustamise regulatsioon Euroopa Liidus 

   Reinsalu, Marii (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärgiks on võrdlevalt analüüsida erinevate Euroopa Liidu liikmesriikide hoiuladudes hoitavate kaupade käibemaksuga maksustamise regulatsiooni. Lõputöös kasutatakse allikatena nii Eesti kui ka Euroopa liidu ...
  • Hoolduskohustus tolliõiguses 

   Kalk, Katre (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö eesmärk on anda ülevaade hoolsuskohustuse määratlusest ja selle keerukusest tollivaldkonnas ning leida pidepunktid hoolsuskohustuse eiramise tuvastamisel. Eesmärgi täitmiseks võrdleb autor õigusaktides nõutavat ...
  • Hoolsuskohustus sisendkäibemaksu mahaarvamisel 

   Mällo, Merlin (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö on aktuaalne põhjusel, et vaidlusi selle üle, millistel tingimustel on ettevõtjal õigus sisendkäibemaksu mahaarvata, tekib pidevalt juurde. Viimased selleteemalised kohtuvaidlused on toimunud 2017. aasta lõpus. Lõputöö ...