Now showing items 390-409 of 1964

  • Fototehnika kasutamine liiklusjärelevalves kiiruskaamera näitel 

   Roossaar, Tarmo (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töö esimene osa hõlmab endas ülevaadet Eesti Vabariigi liikluse olukorrast, liiklusõnnetustest (LÕ) ning inimkannatanutega LÕ iseloomust. Teises pooles on käsitletud võimalusi kiiruste ohjamiseks kiiruskaamerate abil ja ...
  • Frantsiisi ärimudeli kasutamine Eesti toitlustussektoris 

   Krõvko, Aljona (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Eesti toitlustussektoris tegutsevate ettevõtjate arv suureneb pidevalt. Tiheda konkurentsi tõttu eelistavad mõned ettevõtjad turule siseneda frantsiisi ärimudelit kasutades, mis annab neile konkurentidega võrreldes eelise. ...
  • Füüsilise isiku hindamise teel maksustamine ja maksubaasi tuvastamise võimalikud meetodid 

   Tõeväli, Liisi (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö eesmärk on uurida füüsilise isiku hindamise teel maksustamise olemust ning selle maksubaasi tuvastamise võimalikke meetodeid. Uurimismeetoditena on autor kasutanud tööd kirjandusallikatega ja autori koostatud ...
  • Füüsilise isiku kinnisvara maksustamine omandi- ja tulumaksuga aastatel 1919-1940 ja 2008. 

   Lahk, Aire (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö eesmärgiks on uurida füüsilise isiku kinnisvaratehingute maksustamist võrdse kohtlemise printsiibist lähtuvalt. Töö koosneb kolmest osast. Esimeses osas kirjeldatakse kinnisvara maksustamist aastatel 1919- 1940. ...
  • Füüsilise isiku tulu deklareerimise kord Eestis ja Skandinaavia maades 

   Suurorg, Anita (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö teema on füüsilise isiku tulu deklareerimise kord Eestis ja Skandinaavia maades. Töös on uuritud ja võrreldud deklareerimisega seonduvat Eestis, Soomes, Norras ja Rootsis. Töö uudsus seisnes selles, et teadaolevalt ...
  • Füüsilise isiku tulude deklareerimisega seonduvad probleemid 

   Kalmo, Anneli (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Esimeses peatükis käsitletakse Eesti maksude struktuuri, tulumaksu arengut ja olemust ning analüüsitakse Maksu- ja Tolliameti andmetel enam deklareeritud tululiike. Teises peatükis uuritakse palgatulu, elatise ning kasu ...
  • Füüsilise isiku tulumaksu keskmine ja piirmaksumäär Eestis 

   Nassar, Martin (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Töö on aktuaalne, kuna viimastel aastatel on tulumaksuvaba miinimumi tõstetud ning seda lubatakse teha edaspidigi. Uuendusena kehtis 2016 aasta tulude kohta tulumaksu tagasimakse madala palgaga töötajatele. Sedalaadi ...
  • Füüsilise isiku üüritulu deklareerimiskohustuse täitmine Eestis 

   Leemets, Terily (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Teema aktuaalsuseks on see, et tulumaksuseaduse § 391 jõustus, mille kohaselt saab eluruumi üürilepingu alusel saadud üürist tuludeklaratsiooni üürimisega seotud kulude katteks maha arvata 20 ilma kuludokumente esitamata. Töö ...
  • Füüsilise isiku võlgadest vabastamise menetlus pankroti korral 

   Toming, Kadri (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö probleem seisneb selles, et käesoleval hetkel puudub maksuhalduril füüsilistele isikutele suunatud juhendmaterjal, mis sisaldaks endas maksuvõlgade likvideerimise võimalusi. Lõputöö eesmärgiks on analüüsida füüsilise ...
  • Füüsilise julgeoleku kaitsemeetmete rakendamine suure rünnakuriskiga objekti turvalisuse tagamisel 

   Sinisaar, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada VV määruse nr 33 terviklikkus ja toimekindlus ning uurimis- ja analüüsitulemustest lähtuvalt teha täiendavaid ettepanekuid regulatsiooni arendamiseks. Magistritöö on empiiriline ...
  • Füüsilised isikud tubakatoodete käitlejatena 

   Gontšaruk, Valeria (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Teema on aktuaalne, sest tubakatoodete osas soovitakse EL-s jõuda maksubaaside ja maksumäärade täieliku ühtlustamiseni kõigis liikmesriikides, mis kaotaks küll maksukonkurentsi liikmesriikide vahel, kuid oleks samas liigselt ...
  • Füüsilised tõendid isikuvastaste kuritegude lahendamisel 

   Aaspõllu, Anu; Tiks, Tanel (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Selle raamatu eesmärk on parandada ja korrastada politseiametnike teadmisi, kirjeldada ja hinnata füüsiliste tõendite kogumise peamisi reegleid eelkõige tapmiste, aga ka muude isikuvastaste kuritegude menetlustes. Aluseks ...
  • Füüsilisest isikust ettevõtja maksukohustus ettevõtte üleminekul 

   Hass, Sirja (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Probleem seisneb selles, et kui hakatakse ettevõtet (majandusüksust) üle andma või pärima, võivad füüsilisest isikust ettevõtjal tekkida makseraskused ning oskamatu tegutsemise korral võib üleandja või vastuvõtja maksukoormus ...
  • Füüsilisest isikust ettevõtja maksukohustus ning jätkusuutlikkus Eestis ja Ameerika Ühendriikides 

   Adamson, Ann-Kristin (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada füüsilisest isikust ettevõtja maksukohustus ja jätkusuutlikkus Eestis ja Ameerika Ühendriikides. Eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Anda ülevaade füüsilisest ...
  • Füüsilisest isikust ettevõtja probleemid seoses tema lähetusega 

   Palu, Edvy (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö eesmärgiks on: • välja selgitada seadustest tulenevad sätted seoses FIE-de olemusega • lähetustel viibimisega tekkinud lisakulude soodustamisega • ja nende maksustamisega Lõputöö ülesehituses on käsitletavate teemade ...
  • Füüsilisest isikust ettevõtja registreerimisel, registrist kustutamisel ja maksustamisel tekkivad 

   Saal, Olga (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Käesoleva töö põhieesmärgiks oli uurida probleeme, mis tekivad maksustamise osas FIE-de registreerimisel ja registrist kustutamisel ning mida on ette võetnud Maksu- ja Tolliamet FIE-de registri korrastamiseks. Töö ...
  • Füüsilisest isikust ettevõtjale osutatav raamatupidamisteenuse kvaliteet 

   Rannamägi, Bernd (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Töö eesmärgiks oli välja selgitada füüsilisest isikust ettevõtjale osutatava raamatupidamisteenuse kvaliteet. Maksu-ja Tolliamet ei ole kontrollinud FIE X-i, kes on tuludeklaratsiooni koostamiseks kasutanud teenuse pakkujat, ...
  • Füüsilisest isikust ettevõtjate majandusnäitajate avalikustamine 

   Krasavin, Brigitta (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Probleemipüstituseks lõputöös oli see, et FIE-de arvukus väheneb ja nende majandusaasta majandusnäitajaid ei kuvata äriregistris avalikkusele. Samas kasutab ka maksuhaldur maksuarvestuse pidamiseks äriregistrilt FIE kohta ...
  • Füüsiliste isikute maksusoodustuste kasutamine 

   Esna, Kadri (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö eesmärgiks on uurida kas regionaalsed erinevused kajastuvad füüsilise isiku tulumaksu deklareerimisel kasutamata jäänud maksusoodustustes. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks töö autor uurib ning analüüsib füüsilise ...
  • Füüsiliste isikute tulude avalikustamine 

   Takk, Tanel (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida huvide deklaratsiooni olemust, anda ülevaade tulude avalikustamisest ja analüüsida tulude avalikustamise võimalikkust ja tulevikku Eestis. Töö eesmärgiks on püstitatud neli uurimisülesannet: 1. ...