Now showing items 376-395 of 1962

  • Finantsanalüüs ettevõtete näitel 

   Elias, Pille (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö sisuks on finantsanalüüsi teostamine kolme erineva äriühingu majandustegevuse üle ning hinnangu andmine nende äriühingute tegevusele finantsaruannete analüüsimeetodite kaudu, tuues esile otsustamiseks vajalikud ...
  • Finantsanalüüs Tallinna Kaubamaja näitel 

   Oja, Aire (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö eesmärgiks on teostada ülevaatlik uurimustöö erinevatest finantsanalüüsi meetoditest ning näiteks valitud ettevõtte majanduslikust seisundist ja maksevõimest. Lisaks sellele on eesmärgiks uurida kuidas ettevõtte ...
  • Finantsanalüüsi koostamisega seotud probleemid 

   Vovk, Inna (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Tööd iseloomustavad järgmised märksõnad: finantsanalüüs, finantsanalüüsi koostamine, probleemid, finantsjuhtimine, finantsanalüüsi tulemuste usaldusväärsus, rahandussuhtarvud. Käesolev töö koosneb teoreetilisest ja ...
  • Finantskontrolli ennetavad meetmed kohaliku omavalitsusüksuse raamatupidamise 

   Jaskeläinen, Liia (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö autor on püstitanud eesmärgi: uurida ja välja tuua finantskontrolli ennetavaid meetmeid raamatupidamise osakonnas, kohaliku omavalitsusüksuse võimalikke maksuarvestuse erisusi ning probleemsituatsioone. Lõputöö ...
  • Finantsplaneerimine FINMEK OÜ näitel 

   Filatova, Olga (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töö eesmärk on analüüsida finantsplaneerimist FINMEK OÜ 2005-2009 näitel. Lõputöös on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Anda ülevaade finantsplaneerimise teoreetilisest põhjendusest. 2. Analüüsida FINMEK OÜ ...
  • Finantsteenuste käibemaksuga maksustamine Eesti ja Soome näitel 

   Sorgus, Terje (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Teema on aktuaalne, kuna aastast 2008 on Euroopa Liidus käsil täpsustav arutelu direktiivi finantsteenuste regulatsiooni osas. Finantsteenuste maksustamist puudutavas regulatsioonis esineb probleeme, millest antakse ülevaade ...
  • Finantsteenuste käibemaksuga maksustamise probleemid Euroopa Liidus 

   Lepasaar, Helli (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Teema on aktuaalne, kuna Euroopa Liidus on käsil Nõukodu Direktiivi 2006/112/EÜ muudatuste planeerimine finantsteenuste käibemaksustamist puudutava regulatsiooni osas. Euroopa Komisjoni töögrupis on käimas finantsteenuseid ...
  • Finantsteenuste käibemaksuga maksustamise võrdlev analüüs Euroopa Liidu, Kanada ja Uus-Meremaa näitel 

   Žukova, Kristina (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Teema on aktuaalne, kuna finantsteenuste maksustamist on Euroopa Liidus juba mitme aasta jooksul püütud teha selgemaks. Euroopa Komisjon tegi 2008. aastal Euroopa Nõukogule ettepaneku võtta vastu uus direktiiv ning muuta ...
  • Finantsteenuste maksustamine Euroopa Liidus ja muus maailmas 

   Konts, Lii (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Töö eesmärk on analüüsida erinevate riikide kogemust ja praktikat finantsteenuste maksustamisel. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Antakse ülevaade käibemaksu mõistest ja olemusest. 2. ...
  • Finantstehingute maksu majanduslik intsident Balti väärtpaberituru näitel 

   Pekarev, Priit (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Euroopa Komisjon tõstatanud päevakorda finantstehingute maksustamise eelnõu ning kui Euroopa Nõukogu ettepaneku heaks kiidab, jõustub vastav direktiiv 1. jaanuaril 2014. Lõputöö aktuaalsus seisneb finantstehingute maksustamise ...
  • FinTech ühisrahastuse kvalifitseerimine Eesti õiguse alusel 

   Siilbek, Sandra (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö teema on aktuaalne, kuna FinTech ühisrahastusega on kaasnenud õiguslik diskussioon seoses ärimudelite positiivsete mõjuritega ja valitsevate riskidega ning reguleerimisega nii Eesti kui ka Euroopa Liidu tasandil. Lõputöö ...
  • Fiskaalpoliitika Euroopa Liidu riikides rahvastiku vananemise kontekstis 

   Udekjul, Elina (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Teema on aktuaalne, sest vastavalt Euroopa Komisjoni uuringule, on rahvastiku vananemine jätkuvalt problemaatiline kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Kuigi riigid on juba teinud muudatusi oma maksupoliitikas, ei tähenda ...
  • Forensic Science 

   Leibur, Epp (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lühikirjeldus: Sündmuskoha vaatlust käsitleva sõnavara tutvustamine
  • Fotografeerimine ja daktüloskopeerimine Harku ja Tallinna Vangla näitel 

   Sepp, Karin (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö eesmärk on tutvustada fotografeerimist ja sõrmejälgede võtmist; tutvuda lähemalt nende tehniliste võtete ja meetoditega, anda ülevaade lühiajaloost; vaadelda lähemalt, kuidas teostatakse antud tegevusi Harku ja ...
  • Fototehnika kasutamine liiklusjärelevalves kiiruskaamera näitel 

   Roossaar, Tarmo (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töö esimene osa hõlmab endas ülevaadet Eesti Vabariigi liikluse olukorrast, liiklusõnnetustest (LÕ) ning inimkannatanutega LÕ iseloomust. Teises pooles on käsitletud võimalusi kiiruste ohjamiseks kiiruskaamerate abil ja ...
  • Frantsiisi ärimudeli kasutamine Eesti toitlustussektoris 

   Krõvko, Aljona (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Eesti toitlustussektoris tegutsevate ettevõtjate arv suureneb pidevalt. Tiheda konkurentsi tõttu eelistavad mõned ettevõtjad turule siseneda frantsiisi ärimudelit kasutades, mis annab neile konkurentidega võrreldes eelise. ...
  • Füüsilise isiku hindamise teel maksustamine ja maksubaasi tuvastamise võimalikud meetodid 

   Tõeväli, Liisi (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö eesmärk on uurida füüsilise isiku hindamise teel maksustamise olemust ning selle maksubaasi tuvastamise võimalikke meetodeid. Uurimismeetoditena on autor kasutanud tööd kirjandusallikatega ja autori koostatud ...
  • Füüsilise isiku kinnisvara maksustamine omandi- ja tulumaksuga aastatel 1919-1940 ja 2008. 

   Lahk, Aire (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö eesmärgiks on uurida füüsilise isiku kinnisvaratehingute maksustamist võrdse kohtlemise printsiibist lähtuvalt. Töö koosneb kolmest osast. Esimeses osas kirjeldatakse kinnisvara maksustamist aastatel 1919- 1940. ...
  • Füüsilise isiku tulu deklareerimise kord Eestis ja Skandinaavia maades 

   Suurorg, Anita (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö teema on füüsilise isiku tulu deklareerimise kord Eestis ja Skandinaavia maades. Töös on uuritud ja võrreldud deklareerimisega seonduvat Eestis, Soomes, Norras ja Rootsis. Töö uudsus seisnes selles, et teadaolevalt ...
  • Füüsilise isiku tulude deklareerimisega seonduvad probleemid 

   Kalmo, Anneli (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Esimeses peatükis käsitletakse Eesti maksude struktuuri, tulumaksu arengut ja olemust ning analüüsitakse Maksu- ja Tolliameti andmetel enam deklareeritud tululiike. Teises peatükis uuritakse palgatulu, elatise ning kasu ...