Now showing items 1835-1854 of 1964

  • Vabatsoonid ja nende jätkusuutlikkus Eestis 

   Tsilk, Tony (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Teema on aktuaalne, kuna tänapäeval on paljudes Euroopa riikides vabatsoonid ning nendega kaasnevad nii mõnedki eelised. Samuti on uus Liidu Tolliseadustik muutnud vabatsooni mõistet, kehtestades ainut üht tüüpi ...
  • Vabaühenduste ja vabatahtlike kaasamise võimalused liiklusohutuse tagamisel Tallinna linna näitel 

   Baltmischkis, Eero (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöö aktuaalsus: riigi ressursid elanike heaolu tagamisel on piiratud ning ühiskonnas eksisteerivate probleemide lahendamiseks vabaühenduste ja vabatahtlike kaasamist liiklusohutuse tagamisel ei ole seni uuritud. Probleemi ...
  • Vahetu sunni rakendamine politsei järelevalvealases tegevuses Lääne prefektuuri Pärnu Politseijaoskonna näitel 

   Teder, Deniss (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada, kas ametnikud on kursis, mis uuendused on sisse toodud Politsei ja piirivalve seadusesse, eelkõige osas mis puudutab vahetu sunni kasutamist.
  • Vahetu sunni rakendamisest Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna näitel 

   Popp, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada, milliseid teadmisi ja oskusi omavad Lääne Prefektuuri Pärnu politseijaoskonna patrullteenistuses töötavad politseiametnikud ning kas nad oskavad rakendada vahetut sundi vastavalt ...
  • Vahistatute emotsionaalse seisundi muutumine 

   Ringas, Birjo (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada, kas ja kuidas muutub vahistatute emotsionaalne pinge ning seoses sellega ka stressi tase. Eesmärgi saavutamiseks viidi läbi ankeetküsitlus Tallinna Vangla eelvangistushoones viibivate ...
  • Vahistatute hõivetegevuse korraldus Tallinna Vangla näitel 

   Ojassalu, Maarja (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö hüpoteesideks on: programmides osalemise ja distsipliinirikkumiste toimepanemise vahel on seos- tegevustes osalenud vahistatud panevad toime vähem distsipliinirikkumisi kui mittehõivatud vahistatud- ei leidnud ...
  • Vahistatute õigused, nende rakendamine ja suhestumine Euroopa vangistusõigusega 

   Konsa, Jaarek (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Magistritöö käsitleb vahistatute õigusi ja nende rakendamist ja suhestumist Euroopa vangistusõigusega. Vahistatute õiguste käsitluse aluseks on vahistamise (tõkendi kohaldamise) eesmärk. Vahistatute õigused võib jagada ...
  • Vahtkustutuse õppematerjali analüüs 

   Kontus, Rein (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Töö eesmärgiks oli võrrelda päästja ja päästespetsialisti kalenderplaane. Teiseks eesmärgiks oli võrrelda ja analüüsida päästja ja päästespetsialistidele vahtkustutuse koolitusmaterjale. Analüüsi ja võrdluse tulemusena ...
  • Vahuainete omadused ja alternatiivsed vahuained 

   Tammist, Eiko (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töö eesmärgiks on koondada ühiste kaante vahele ülevaatlik ja järeldustega varustatud materjal, mis annaks lugejale teavet erinevate vahuainete kustutus omadustest ja alternatiivsetest ainetest, mida kasutada kustutustööde ...
  • Vaideotsuse mõju kinni peetavale isikule 

   Laansoo, Liis (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö ülesanneteks on anda ülevaade kinni peetavale isikule tehtud vaideotsuse teoreetilistest lähtepunktidest ning välja selgitada, kuidas tagatakse vaideotsuse lõplikkus ehk kuidas tagada, et kinni peetav isik ei pöördu ...
  • Valdusesse sisenemine ja selle rakendamise probleemid 

   Šits, Inno (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lõputöö autori poolt püstitatud uurimisküsimused: kas politseiametnikud rakendavad politsei ja piirivalveseaduses sätestatud politsei järelevalve meedet - valdusesse sisenemist õiguspäraselt, millisel tasemel on nende ...
  • Valetamise avastamise erinevad meetodid 

   Magomedov, Artur (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli uurida valetamise avastamise meetodeid, ning võrrelda nende efektiivsust omavahel. Käesoleva lõputöö autor kasutas uuringu läbiviimiseks kirjanduse analüüsi ning empiirilist uurimust.
  • Valetamiskäitumine ja emotsiooniväljendused ning nende hindamise oskus patrullpolitseinikuna Põhja prefektuuri Ida politseijaoskonna näitel 

   Rand, Kaja (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade valetamiskäitumise ja emotsiooniväljenduste äratundmise võimalustest ja töötada välja ettepanekuid patrullpolitseinike psühhonoomiliste teadmiste tõstmiseks valetamise avastamisel. Töö ...
  • Valgevene Putini režiimi huvisfääris ja sellest tulenevad võimalikud julgeolekuohud Balti regioonile 

   Sazonov, Vladimir (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Selles mõttepaberis arutletakse Valgevene ja Venemaa Föderatsiooni viimase aja suhete üle ning vaadeldakse, kuidas see võib mõjutada Baltimaade regiooni julgeolekut ja milliseid arengustsenaariume võib see kaasa tuua.
  • Valik korrakaitselisi kaasuseid ja ülesandeid 

   Nigul, Annika, kaasautor; Härson, Tuuli, kaasautor; Vennikas, Pille, kaasautor; Pars, Siiri, kaasautor; Kilk, Karla, kaasautor; Klein, Merli, kaasautor; Purik, Oliver, kaasautor; Tänak, Riho, kaasautor; Roossaar, Tarmo, kaasautor; Kalev, Ants, kaasautor; Lall, Annika, kaasautor; Randlaine, Veiko, kaasautor; Vanaisak, Ülle, kaasautor; Moora, Peeter, kaasautor; Ild, Marko, kaasautor; Kutser, Andres, kaasautor; Maripuu, Tiina, kaasautor (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Kaasustes toodud struktuuriüksuste nimetused jms on kooskõlas 01.01.2010.a jõustuva politsei- ja piirivalve seadusega. Kogus kirjeldatud näidislahendustest võib malli võtta, kuid neid ei saa n-ö automaatselt üle kanda ...
  • Valimisliidud demokraatia osana (Läänemaa näitel) 

   Aavik, Tiiu (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Käesoleva töö eesmärgiks oli analüüsida valimisliitudes kandideerimise põhjusi Läänemaal 2009. aastal. Lõputöö koosneb kahest peatükist. Esimene peatükk sisaldab teoreetilisi lähtekohti valimisliitudest, nende moodustamise ...
  • Valla- ja linnasekretäride Euroopa Liidu õiguse alased kompetentsid 

   Markson, Heli (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Valla- ja linnasekretäride võimupädevust puudutav õigusruum ei pruugi olla Euroopa Liidu aspektist täielikult välja kujunenud. Töö eesmärk oli välja selgitada, millised õigusaktid annavad valla- ja linnasekretäridele ...
  • Vallavolikogu töö õiguslikud alused ning Jõelähtme vallavolikogu töökord 

   Kork, Helvi (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja kas kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud volikogu töökorraldust reguleerivaid õigusakte tuleks muuta ja täiendada, et oleks tagatud volikogu ladus, tõrgeteta ja efektiivne ...
  • Valmisolek ja reageerimine hädaolukordades Eesti vanglates aastatel 1991-2007 

   Seer, Marko (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   DIGIRIIULIS LUGEMISEKS LÕPUTÖÖ VERSIOON, MILLEST ON EEMALDATUD ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS MÕELDUD INFO.
  • Valmisolek võimalikeks õnnetusteks Eesti allmaarajatistes 

   Siim, Marti (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida valmisolekut võimalikeks õnnetusteks Eesti allmaarajatistes ja teha soovitusettepanekuid valmisoleku parandamiseks. Lõputöö eesmärgini jõudmiseks kasutas autor elementaarset statistilist ...