Now showing items 1795-1814 of 1964

  • Ühele hädaabinumbrile ülemineku protsessiga kaasnenud muudatuse kinnistamine Häirekeskuses Ida keskuse näitel 

   Tamm, Merje (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   2015.a alguses lõppes ühele hädaabinumbrile 112 üleminek. Aastaks 2015 pidid kõik Häirekeskuse keskused olema kolinud ühistesse ruumidesse PPA teabebüroo operatiivteabeteenistustega. Kuna kõige esimesena viidi kirjeldatud ...
  • Ühinguõigus 

   Värv, Age (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Konspektis käsitletakse Eesti õigussüsteemis reguleeritud ühinguid (aktsiaselts, osaühing, täisühing, usaldusühing, tulundusühistu, mittetulundusühing) ning sihtasutust. Samuti on puudutatud füüsilisest isikust ettevõtjaga ...
  • Ühiskondlike tegurite mõju retsidiivsusele 

   Radikainen, Julia (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada, kas perekonna toetuse puudumine, tutvumisringkond, Kohaliku Omavalitsuse vähene toetus või tööandjate suhtumine omavad määravat tähtsust vabanenu retsidiivsuse arengule ning välja ...
  • Ühiskonna turvalisuse teenistuses : artiklite kogumik pühendatud professor Ivar Aimre mälestusele 

   Talmar, Annika, toimetaja; Lall, Annika, koostaja; Tabur, Lauri, eessõna autor (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Siinne kogumik ei ole mitte ainult Ivar Aimre sõprade ja kolleegide järelehüüe lugupeetud professorile. Sisekaitseakadeemia ühe asutajaliikme ja akadeemia emeriitprofessori looming on andnud innustust sedavõrd suurele ...
  • Ühiskonna valmisolek eluaegse kinnipeetava ennetähtaegsesse vabastamisse 

   Kuriltšik, Kaetana (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö eesmärk on leida vastus küsimusele ühiskondlikust valmisolekust vabastada ennetähtaegselt pikaajalisest vangistusest eluaegne kinnipeetav. Teoreetilise esimeses osas antakse lühiülevaade eluaegse vangistuse olemuse ...
  • Ühistransiidiprotseduuri konventsiooni laienemise mõju Eesti transiidisüsteemile 

   Matsova, Svetlana (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Teema on aktuaalne, kuna osa kolmandaid riike on juba avaldanud soovi ühineda ÜTK-ga. Tähtsaks muudatuseks Eesti jaoks on olnud see, et Eesti ida naaberriik Venemaa sai ÜTK ja kaubavahetuse formaalsuste lihtsustamise (SAD) ...
  • Üldine tööstustehnoloogia. II, Keemiline tehnoloogia 

   Talvari, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2002)
   Õppematerjal annab ülevaate anorgaaniliste ja orgaaniliste ainete tööstusest, käsitledes tooraine ja selle tehnoloogilise käsitluse etappe kuni saadusteni, nii tehnika kui ka tehnoloogia aspektist. Näidatakse protsessis ...
  • Üldine tööstustehnoloogia. III, Tehnoloogiliste protsesside tuleohutus 

   Pedosk, Vaino (Sisekaitseakadeemia, 2004)
   Õppematerjal tutvustab tööstusliku tehnoloogia teket ja arengut, tööstuse kujunemist ning enam levinud tööstusharude tehnoloogilisi protsesse ja nende tuleohtlikkust. Samuti selgitab õppematerjal süttimisvõimelise keskkonna ...
  • Üldkasuliku töö kui asenduskaristuse mõjusus 

   Parts, Margo (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada üldkasuliku töö kui vangistuse asenduskaristuse mõjusus Eestis retsidiivsuse seisukohast aastatel 2008-2012. Töö uurimisprobleem seisneb Eesti seadusandluse eripäras, mis võimaldab ...
  • Üldkasuliku töö tulemuslikkus Tartu Vangla Tartu kriminaalhooldusosakonna näitel aastatel 2008-2012 

   Paluoja, Jaano (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade kriminaalhooldussüsteemist ja üldkasulikust tööst ning analüüsida üldkasuliku töö tulemuslikkust Tartu kriminaalhooldusosakonna Tartu linna talituse kriminaalhooldusaluste hulgas aastatel ...
  • Üldkriminoloogia I 

   Traat, Uno; Markina, Anna (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Kriminoloogia üldküsimust käsitletakse kriminoloogia ainet ja probleemide ringi, kuriteo mõistet, kuritegevuse analüüsi ja hindamist, samuti antakse ülevaade kriminoloogia üldteoreetilistest suundadest (paradigmadest) ja ...
  • Üldkriminoloogia II 

   Traat, Uno; Markina, Anna (Sisekaitseakadeemia, 2005)
   Käesolev õppevahend on jätkuks 2003. aastal ilmunud õppevahendile "Üldkriminoloogia". II osas vaadeldakse mitmeid klassikalisi kriminoloogilisi teooriaid nagu sotsiaalse disorganisatsiooni, diferentseeritud assotsiatsioonide ...
  • Ülekuulamine kohtueelses menetluses 

   Krüger, Urmas (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Käesolev õppevahend vaatleb ülekuulamise kui ühe enamlevinud menetlustoimingu läbiviimise õiguslikke aspekte. Seejuures on vaatluse all mitte ainuüksi ülekuulamise sisulise läbiviimise etapp, vaid ennekõike ülekuulamise ...
  • Ülerõhuventilatsiooni efektiivsus sisetulekahju kustutamise algfaasis 

   Pajupuu, Janno (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Eestis ei kasutata ülerõhuventilatsiooni süsteemselt, olgugi, et selle teostamiseks vajalik varustus on olemas igal päästeautol. Antud lõputöö eesmärgiks on selgitada ülerõhuventilatsiooni kasutamise mõju sisetulekahju ...
  • Üleujutusriskide riskikommunikatsiooni korraldamine Eestis 

   Ivanov, Vadim (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Käesolev magistritöö otsis vastust uurimisprobleemile, kuidas tagada üleujutusega seotud riskide korral elanike informeeritus ja teadlike valikute tegemine? Magistritöö eesmärk oli välja selgitada üleujutuse riskikommunikatsiooni ...
  • Ülevaade välisriikide kriisiõppuste metoodikatest ja võimalused Eestile 

   Pällo, Argo (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Käesolev töö on uurimustöö, mille käigus segitatakse välja Eesti kriisiõppuste hetkesituatsioon, analüüsitakse välisriikide õppuse metoodikaid, analüüsitakse küsimustikku ja uuritakse, kas kõike seda arvesse võttes oleks ...
  • Üliõpilase ja juhendaja koostöö Sisekaitseakadeemia rakenduskõrghariduse õppepraktikal 

   Palusaar, Jaana (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada SKA õppepraktika korralduses üliõpilase ja juhendaja vahelise koostöö põhilised probleemid ning õppimist pidurdavad tegurid ja töötada välja ettepanekud koostöö parendamiseks SKA ...
  • Üliõpilaste kaasamise võimalused Kaitseliidu tegevusse 

   Mesikäpp, Erik (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Käesoleva magistritöö eesmärk oli välja selgitada üliõpilaste kaasamise võimalused Kaitseliitu ning teha ettepanekud Kaitseliidu peastaabile, mis aitavad kujundada vabatahtlike kaasamise ja värbamise metoodikat.
  • Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend 

   Järvet, Shvea, koostaja; Saar, Indrek, koostaja; Valk, Anne, koostaja; Loik, Ramon, koostaja; Tamm, Liina, koostaja; Kratovitš, Mairit, koostaja; Lees, Merike, koostaja; Karu, Tiina, koostaja; Mäe, Vaiko, koostaja; Elling, Tõnis, koostaja; Silberg, Uno, koostaja; Kroonberg, Riina, koostaja (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Sisekaitseakadeemia üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend on kohustuslik kõikidele akadeemia õppuritele ning kõik kirjalikud tööd (kaasa arvatud lõpu- ja magistritööd) koostatakse ja vormistatakse selle juhendi ...
  • Ümbrikupalga maksmisest tulenev hinnanguline maksukahju jae- ja hulgikaubandussektoris 

   Vassar, Katrin (2015)
   Teema on aktuaalne, sest varjatud töötasult maksmata jäetud maksud moodustavad arvestatava osa mittelaekuvatest maksudest Eestis. Kaubandussektor on suurim tööandja ning seal liigub palju sularaha, mis soodustab ümbrikupalga ...