Now showing items 1795-1814 of 2007

  • Tuletõrjeliftide mõju eeltegevuste ajale tänapäevastes kõrghoonetes 

   Otti, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Lõputöö eesmärgiks on uurida kuidas mõjutab tuletõrjelift tulekahjuolukorras sekkumise õnnestumise kahte parameetrit. Millest esimene on päästemeeskonna kiirus eeltegevustel ja teine ühte töövõimet iseloomustav faktor, ...
  • Tuletõrjuja-päästja roll tulekahjude ennetamises Harjumaa Päästeteenistuse näitel 

   Hindreus, Marek (Sisekaitseakadeemia, 2004)
   Uurimisobjektiks on harjumaa päästeteenistuse operatiivtöötajad, kuhu kuuluvad tuletõrjujad-päästjad ja meeskonnavanemad/rühmapealikud. Töös on vaadeldud tuletõrjujate-päästjate valmisolekut ja suhtumist ennetustegevusse.
  • Tulirelv enese ja vara kaitsevahendina 

   Pedask, Janek (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöös on läbi viidud intervjuu lubade talituse töötajatega, et välja selgitada mida arvavad relvalubadega igapäevaselt tegelevad ametnikud kehtivast relvaseadusest. Kas antud seadus on piisavalt reguleeritud, et tagada ...
  • Tulirelvade alase täiendkoolituse kontseptsioon politseiametnikele 

   Purik, Oliver (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Magistritöö eesmärk on välja selgitada PPA tulirelvade alase koolituse vajadused ning koostada tulirelvade alase koolituse kontseptsioon. Magistritöö teoreetilises osas uuriti täiskasvanukoolituse põhimõtteid, koolitusprotsessi ...
  • Tulirelvade ohutu käitlemise alane teadlikkus Kaitseliidus 

   Berkis, Lemme (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Magistritöö eesmärgiks on teooriate ja regulatsiooni põhjal ning empiirilisest uurimistööst lähtuvalt välja selgitada, milline on tulirelvade ohutu käitlemise alane teadlikkus Kaitseliidus ja selle alusel teha järeldusi ...
  • Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooniga seotud probleemid 

   Madison, Monika (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö eesmärgiks on anda ülevaade, milliseid makse ja makseid deklareeritakse tuluja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsioonil. Töös antakse ülevaade 2005. ja 2006. aastal ...
  • Tulu-kulu printsiibi rakendus amortisatsiooniarvestuses 

   Kobašova, Tatjana (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Teema aktuaalsus seisneb selles, et erinevaid amortisatsioonimeetodeid kasutades on raamatupidamiskohustuslasel võimalus majandusaasta tulu suurust vastavalt vajadusele muuta. Teema on uudne, kuna paljude ettevõtjate ...
  • Tulumaks 

   Tammert, Paul (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Käesoleva kursuse käigus käsitleme tulumaksu ja selle rakendamisega kaasnevaid küsimusi.
  • Tulumaks kohaliku omavalitsuse tuluallikana 

   Valgemäe, Ester (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töö eesmärgiks on analüüsida, kas tulumaks tagab piisava ja küllaldase kohalike omavalitsuste ülesannete rahastamise majanduslanguse korral. Käesoleva töö eesmärgi täitmiseks ja hüpoteesi kontrollimiseks viiakse autori ...
  • Tulumaksusoodustus eluasemeleaenu intressidelt ja koolituskuludelt 

   Bogmatser, Jana (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida tulumaksusoodustust eluasemelaenu intressidelt ja koolituskuludelt.
  • Tulumaksusoodustus kingitustelt ja annetustelt 

   Kentel, Kätlin (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töö eesmärgiks on analüüsida kingituste ja annetuste tulumaksusoodustuse kasutamist, uuritakse seadustes sätestatud soodustuse kasutamine tingimusi, soodustuse kasutamist ning soodustuse mõju riigieelarvele. Lõputöös ...
  • Tulumaksusoodustusega stipendiumide kasutamine mittetulundussektoris 

   Vjunova, Natalja (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöö probleem seisneb selles, et spordiorganisatsioonide poolt sportlastele, treeneritele ja abipersonalile makstavad stipendiumid võivad kvalifitseeruda töötasuks, millest tuleb kinni pidada üksikisiku tulumaks, töötus- ...
  • Tunnistaja ütlused tõendina kriminaalmenetluses 

   Tagu, Avery (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärk on teha kindlaks, kuidas suhtutakse Eesti õigussüsteemis alates Kriminaalmenetluse seadustiku (edaspidi KrMS) jõustumisest 01.07.2004.a. tunnistaja ütlustesse kui tõenditesse. Samuti on eesmärgiks tuvastada, ...
  • Turismimaksu kehtestamise otstarbekus Eestis 

   Uuk, Mari-Liis (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö on aktuaalne, sest mitmes Euroopa Liidu riigis on turismimaks juba rakendatud. Lisaks on Eesti omavalitsuste haldusreformi eelnõus pakutud välja kohalikele omavalitsustele õigus kehtestada turismimaks, mistõttu on ...
  • Turukaitsemeetmete rakendamine kaubanduspoliitikas ja selle mõju Eesti ettevõtlusele 

   Minakova, Alina (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö uurimisobjektideks on rahvusvahelised organisatsioonid ja nende tegevus, turukaitsemeetmete rakendamine kaubanduspoliitikas, Eesti kaubavahetus EÜ väliskaubanduses. Uurimismeetodiks on analüütiline meetod. Lõputöö ...
  • Turvaettevõtete pädevus ja kvaliteet seoses tuleohutuspaigaldistega ning koostöö riikliku päästeteenistusega 

   Kõiv, Maarika (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Käesolev töö on uurimustöö, mille käigus uuritakse turvaettevõtete pädevust ja teenuste kvaliteeti seoses tuleohutuspaigaldiste teenuste osutamisega ning koostööd järelevalveteenistuse ametnike ja objekti omanikega. ...
  • Turvakoostöö olemus, vormid ning siht- ja sidusrühmade analüüs 

   Sieberk, Eda (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Kursus sisaldab teoreetilisi materjale (süüteoennetus, piirkondlik politseitöö, kogukonnakeskne politseitöö, koostöö mõiste ja olemus, sihtrühmad, sidusrühmad) ja praktilisi ülesandeid.
  • Turvaline elukeskkond 

   Vanaisak, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lühikirjeldus: Õpiobjekti eesmärk on arendada üliõpilaste kirjakeele oskust ning anda ülevaade piirkonnapolitseiniku töös ettetulevatest ning lahendamist vajavatest probleemidest.
  • Turvalisuse tagamine Eestis toimuvatel rahvusvahelistel jalgpallivõistlustel 

   Lett, Rauno (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Esimene peatükk annab ülevaate jalgpallihuligaansusest maailmas ja Eestis ning meedia osalusest jalgpallihuligaansuses. Teine peatükk annab ülevaate rahvusvahelistel jalgpallivõistlustel turvalisust reguleerivatest ...
  • Turvalisuse tagamine Politsei- ja Piirivalveametis korraldatavatel koostööõppustel 

   Kivisild, Jaan (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöö eesmärgiks oli analüüsida Politsei- ja Piirivalvemetis (PPA) läbi viidud õppustel ohutuse tagamiseks rakendatud meetmete mõju õppustel osalejate turvalisusele ning pakkuda vastavalt analüüsi tulemustele lahendusi ...