Now showing items 167-186 of 1962

  • Distsiplinaarkaristuse mõju kinnipeetavale Tallinna Vangla näitel 

   Hanimägi, Kirsika (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputööd eesmärgiks on analüüsida, millist mõju avaldavad hetkel kehtivad distsiplinaarkaristused kinnipeetavale - kuidas hindavad kinnipeetavad distsiplinaarkaristuste mõju endile, kas nad mõistavad distsiplinaarkaristuste ...
  • Distsiplinaarkaristused vanglas ja nende vaidlustamine kinnipeetavate poolt 

   Henk, Neeme (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Töö eesmärgiks on kirjeldada ja analüüsida distsiplinaarkaristusi, nende määramist, mõju kinnipeetavatele, haldusdokumentide vormistamist, enam esinevaid vigu ning haldusakti vaidlustamise korda ning põhjusi ning nii ...
  • Distsiplinaarmenetluste alustamine vanglas ja seos kriminaalmenetlusega 

   Luuri, Kadi (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Distsiplinaarmenetluse kui haldusmenetluse ja kriminaalmenetluse olemuse ja seoste kirjeldamine; samuti krms-s tehtud muudatust vanglas toimepandud kuritegude kohtueelse menetluse osas. Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada, ...
  • Dividendide maksustamine aktiivse tuluna 

   Astel, Anneli (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Töö eesmärk on analüüsida dividendide maksustamise võimalust aktiivse tuluna. Selleks kasutatakse kvalitatiivseid uuringumeetodeid nagu dokumendianalüüs ja juhtumianalüüs e analüüsitakse õigusakte ja kohtulahendeid. Teema ...
  • Dividendide maksustamise ja deklareerimise analüüs 2000-2007 

   Andressoo, Ann (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö uurimisobjektiks on tulumaksuseadus ja selle muudatuste alusel väljamakstavate dividendide maksustamise ja deklareerimise analüüs aastatel 2000-2007. Eesmärgiks on uurida tulumaksuseaduse ning deklareerimise muudatusi. ...
  • Dividendide väljamaksete mõju sotsiaalmaksu laekumisele 

   Schmidt, Kairi (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Teema aktuaalsus seisneb selles, et 2013 aasta pöörati suurt tähelepanu dividendide täiendavale maksustamisele sotsiaalmaksuga, kuid endiselt kasutavad paljud juhatuse liikmed võimalust võtta juhatuse liikme tasu välja ...
  • DNA ekspertiiside kasutamine varavastaste kuritegude lahendamisel Lääne Politseiprefektuuri Haapsalu politseijaoskonnas 

   Männik, Maarika (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Käesoleva lõputöö teemaks on DNA ekspertiiside kasutamine varavastaste kuritegude lahendamisel Lääne Politseiprefektuuri Haapsalu politseijaoskonnas. Teema valiku tingis asjaolu, et varem ei ole uuritud DNA ekspertiiside ...
  • DNA ekspertiiside roll eluvastaste kuritegude lahendamisel Põhja prefektuuris 

   Sepp, Evelin (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Käesoleva lõputöö teemaks on DNA ekspertiiside roll eluvastaste kuritegude lahendamisel Põhja Prefektuuris. Teema osutus asjakohaseks, sest varem ei ole uuritud DNA ekspertiiside rolli eluvastaste kuritegude lahendamisel ...
  • Dokumendi vormindamine tarkvaras Microsoft Word 2010 

   Pajunurm, Katrin (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lühikirjeldus: Õpiobjekti eesmärk: Kujundada üliõpilasel teadmised õpilastööde koostamise ja vormistamise nõuetest ning toetada tööde vormistamisel Microsoft Word (2010) tarkvara kasutamisel. Õpiväljundid: Oskab ...
  • Dotatsioonide maksustamine käibemaksuga 

   Võsu, Erko (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Teema on aktuaalne, sest praeguses majanduolukorras on toetuste saamine ning nende korrektne maksustamine tähtsal kohal. Probleemiks on Eesti käibemaksuseaduse halb sõnastus ning tõlgenduse erinevus direktiivis sätestatust, ...
  • Drooni kasutamise võimalikkus põlevaine ladustamise laoplatside paikvaatluses Lõuna päästekeskuse näitel 

   Sikka, Aimar (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on hinnata kas droonide kasutuselevõtmine Päästeameti ohutusjärelevalve poolt läbiviidava paikvaatluse teostamisel põlevainete laoplatsidel, annab võimaliku lisandväärtuse.
  • Droonide kasutamisest metsatulekahjude luurel 

   Merkurjev, Vitali (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Uurimistöö eesmärk on välja selgitada, millistele kriteeriumitele peab vastama Päästeameti metsatulekahju luureks kasutatav droon. Nendele kriteeriumitele tuginedes proovib autor leida drooni tüübi, mis aitab tõsta luure ...
  • E- ja paberväljaannete käibemaksu käsitlus Euroopa Liidu riikides 

   Engel, Karl William (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Kasutatud on andmeid ajakirjanduse jaemüügiga tegeleva ettevõtte arvetelt ja lõputöö koostaja tellitud ajalehtede arvetelt. Töö on aktuaalne, sest 11.09.2014 langetas Euroopa Kohus (kolmas koda) otsuse, kus määratakse, ...
  • E-arvete vastavus raamatupidamise seaduses sätestatuga 

   Davõdova, Kristina (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida e-arvete vastavust raamatupidamise seaduses sätestatuga. Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud neli uurimisülesannet: 1. Antakse ülevaade arvete ajaloost. 2. Antakse ülevaade arvete ...
  • E-kaubanduse vahendusel füüsilise isiku teenitud tulude maksustamine 

   Talvik, Maarja (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida e-kaubanduse vahendusel füüsilise isiku teenitud tulude maksustamist. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Anda ülevaade e-kaubandusest ja selle olemusest. 2. ...
  • E-kontrolli rakendamine Maksu- ja Tolliametis 

   Nikulitseva, Olga (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Käesoleva lõputööga soovib autor anda ülevaate e-kontrolli protsessist ja metoodikast, teiste riikide vastavast kogemusest ja selgitada välja võimalikud puudused ja eelised e-kontrolli rakendamisel Maksu- ja Tolliametis. ...
  • E-õppe kui koolitusmeetodi tulemuslikkuse hindamine Maksu- ja Tolliameti näitel 

   Zirk, Grete (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töötajate arendamise üheks meetodiks on e-õpe. E-õpe on Internetis, Intranetis või veebis toimuv õpe, kus õppija omandab teadmisi, oskusi. E-õppe puhul on oluline selle ettevalmistamine, läbiviimine ja hindamine, kuna ...
  • E-õppe kursuse „Operatiivtööde tulemuslik juhtimine päästemeeskonna juhile“ analüüs 

   Duškin, Denis (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks on teha uuringu põhjal ettepanekud, millisel viisil kursust edasi arendada. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks autor analüüsis teoreetilise materjali ning tegi andmete ja teksti analüüsi. Püstitatud ...
  • E-politsei kui politsei igapäevane abivahend 

   Juhanson, Jaanus (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö käigus kirjeldatakse e-politseid ja selle kasutamist ning muutusi peale e-politsei rakendumist. Eesmärgiks on analüüsida e-politsei mõju politsei töö efektiivsusele, tuua välja e-politsei nõrgad ja tugevad küljed ...
  • E-sigareti maksustamise vajalikkus Eestis 

   Lillepuu, Liis (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö on aktuaalne, kuna tubakaturu arenedes on tavasigarettide suitsetamise kõrvale müügile tulnud e-sigaretid, mille kasutamisel on võimalik sarnaselt tavasigarettidega sissehingamise teel nikotiini manustada, kuid seni ...