Now showing items 1450-1469 of 1964

  • Riigipoolse toetuse kajastus majandusaasta aruannetes Tallinna teatrite näitel 

   Marjapuu, Aune Maria (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöö on aktuaalne kuna aastaid kehtivat etendusasutuse seadust ei ole suudetud rahastuse poole pealt rakendada ning kõikehõlmavat ü levaadet, kui palju maksumaksja raha igal aastal teatrite kasutusse jõuab on keeruline ...
  • Riigitulude suurendamise võimalused maksupettuste ennetamise kaudu 

   Reilson, Birgit (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö esimeses peatükis annab autor ülevaate maksudest ning enamlevinud maksupettustest, keskendudes põhiliselt käibemaksule, sotsiaalmaksule ja tulumaksule. Esimese peatüki kolmandas alapunktis teeb autor ülevaate millised ...
  • Riigivaraõigus 

   Põllumäe, Sander (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Aine "Riigivaraõigus" seostub otseselt või kaudselt igaühega meist. See, kui tõhusalt riigivara kasutatakse, määrab meie - Eesti rahva - heaolutaseme ja meie tarbivate heaoluteenuste hulga. On öeldud, et meie materiaalne ...
  • Riikliku DNA-registri pidamise õiguslikud alused 

   Vainu, Nele (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Riikliku DNA-registrit peetakse kuritegude lahendamise eesmärgil ja selle pidamist reguleerivaid õigusakte on Eestis aja jooksul muudetud. Autor soovib lõputöös uurida, kas praegune Eestis kehtiv regulatsioon on piisav, ...
  • Riikliku tuleohutusjärelevalve paindlikum planeerimine ja rakendamine 

   Lambing, Martin (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Magistritöö eesmärgiks on esitada rakendusettepanekud riikliku tuleohutusjärelevalve paindlikumaks planeerimiseks ja töötada välja valdkondlik planeerimismudel selle rakendamiseks. Eesmärgi saavutamiseks ja uurimisülesannete ...
  • Riikliku tuleohutusjärelevalve teenistujate motiveerimine parema tulemuslikkuse saavutamiseks 

   Jaanso, Jaak (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö koosneb kolmest peatükist, mis koosnevad omakorda alapeatükkidest. Töö teoreetine osa on koostatud erinevatele kirjanduslikele allikatele tuginedes ja autor seadis eesmärgiks vaadelda läbi erinevate autorite ...
  • Riiklikult toetatud üüripindade rajamise tasuvus 

   Kuusemäe, Liina (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Teema on aktuaalne, kuna 2014. aastal algatati diskussioon selle üle, et Eestis peab olema turumajandusliku üürituru kõrval alternatiivina kasutusel riiklikult toetatud üüripinnad. Lõputöö probleemiks on, et puudub ülevaade ...
  • Rikkumisega seotud tollivõla tekkimise koosseisud Euroopa Liidu tolliõiguses 

   Solopova, Jekaterina (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö eesmärk on analüüsida, kas ajakohastatud tolliseadustik kõrvaldab edaspidi probleemid rikkumisega seotud tollivõla tekkimise juhtude õiguslikul kvalifitseerimisel või mitte. Lõputöös on vajalike lähteandmete kogumisel ...
  • Riskianalüüs ja kriisireguleerimine 

   Mikk, Kirsti (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Päevast päeva toimuvad maailmas mitmesugused õnnetused - mõned ssuured ja paljud väiksemad. Kõigile nendele peab reageerima ja seda ka tehakse. Kui riik suudab tagada ainult sellise süsteemi, mis hakkab tööle peale õnnetust, ...
  • Riskianalüüsi väljundite rakendamine pääste operatiivplaneerimisel Eesti Energia Õlitööstus AS uue tehase näitel 

   Tarassevitš, Pavel (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Käesolev töö on uurimustöö, mille käigus analüüsiti Eesti Energia Õlitööstus AS-ilt tulenevaid ohtusid, süvaintervjuu andmeid ja saadud tulemusi võrreldi Ida-Eesti Päästekeskuse võimekusega reageerida raskemate tagajärgedega ...
  • Riskianalüüsist saadavate andmete kasutamine päästeteenistuse valmisoleku planeerimisel Põltsamaa Päästekomando näitel 

   Pent, Ahto (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Päästeamet on koostöös päästekeskustega välja töötamas päästetööde teenusstandardeid, mis kirjeldavad erinevad teenuseid ning seostavad nõutava varustuse, isikkoosseisu jmt päästetööde võimekustega. Päästekomandodele ...
  • Riskide hindamise alused päästetöödel 

   Kütt, Tambet (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Uurimistöö eesmärk on välja töötada loogiline arutluskäik mis võimaldab määratleda õigustamatu riski olemust päästetöö juhtimisel, tuginedes erinevate allikate riskiteooriate käsitlustele. Teoreetilise uuringu läbiviimiseks ...
  • Riskidega arvestamine ruumilisel planeerimisel 

   Kotkas, Kalle (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärgiks on uurida, milliste hädaolukorra riskianalüüsidega on võimalik ruumilises planeerimises arvestada ja milliste hädaolukorra riskianalüüsidega tuleks ruumilises planeerimises arvestada.
  • Riskihindamise intervjuu 

   Luige, Silvia (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lühikirjeldus: Elektrooniline õppematerjal "Riskihindamise intervjuu" on abiks korrektsiooni eriala üliõpilastele erialase vene keele omandamisel. Õppetükk on mõeldud kesktasemel vene keelt kõnelevale õppijale, kes on ...
  • Riskijuhtimise protsess Päästeametis asutuse juhtimistegevusena 

   Kais, Tauno (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks on selgitada välja Päästeameti olemasoleva riskijuhtimise protsessi kitsaskohad ja parendamise võimalused, millele tuginedes töötada välja rakendusettepanekud ning koostada vastav riskijuhtimise ...
  • Riskipõhise järelevalve toimimine 2012-2015 aastatel Lääne-Eesti haridusasutuste näitel 

   Raud, Anastasia (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja riskipõhise järelevalve üleminekuga seonduv praktika ja probleemkohad tuleohutusnõuete täitmisel Lääne – Eesti haridusasutustes. Eesmärgi saavutamiseks kasutatakse kvalitatiivset ...
  • Riskiruutude moodustamine päästesündmuste ja elanike andmete alusel ArcGIS Desktop programmis 

   Koovit, Sven (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks on selgitada välja, millised piirkonnad Eestis on suurema tõenäosusega päästesündmuse tekkekohaks, arvestades seni toimunud päästesündmusi 2009. kuni 2014. aastal ja elanike paiknemist 2011. ...
  • Roomikpuksiiri kasutamine Päästeameti ülesannete hõlbustamiseks maastikul ja jäätunud veekogudel 

   Puusepp, Pelle (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö teema on aktuaalne, sest tõhusa päästevõimekuse tagamise programm, võtab lühidalt kokku, et päästetööd saab tõhusalt läbi viia vaid siis, kui on olemas päästetöö tegemiseks piisav päästetehnika ja –varustus ning ...
  • Roteerumissüsteemi rakendamine välisministeeriumi näitel 

   Koplimets, Rait (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö uurimisobjektiks on Välisministeeriumi roteerumissüsteem. Töö eesmärgiks on analüüsida Välisministeeriumis hetkel toimivat roteerumissüsteemi ja välja töötada ettepanekud süsteemi parandamiseks lähtuvalt ametnike ...
  • Röövimiste eeluurimine Kesklinna Politseiosakonnas 

   Kukk, Kaisa (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Etteplaneerimine üldiselt tähendab alalist valmisolekut kindla kuriteoliigi uurimiseks teatud uurimissituatsioonis ning on enamasti tegevusjuhendite vormis, kus tuuakse reageerimisel tegevuste järjekord, politseiametnike ...