Now showing items 1418-1437 of 2007

  • Puidu impordi litsentseerimissüsteemi rakendamine Eestis 

   Kaaristo, Daisi (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Töö aluseks on FLEGT litsentseerimissüsteem, mis kooskõlas Euroopa Liidu puidumäärusega püüab võidelda ülemaailmse ebaseadusliku metsaraie ja selle tulemusena saadud väärispuidust toodetega kauplemise vastu. Lõputöö ...
  • Puidutöötlemisettevõtete tuleohutust tagavad ennetusmeetmed 

   Paju, Urmo (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Teema valikul arvestati puidutöötlemisettevõtete tuleohtlikkust suure põlevmaterjali koguse tõttu. Eesmärgiks on analüüsida puidutöötlemisettevõtetes toimunud tulekahjude põhjusi ning esitada põhjusi vältivaid ...
  • Push factors identification and the response on migration policies : An evidence based model to mitigate irregular migration to the EU 

   Kuusimäki, Jim (Frontex, 2019)
   This research focuses on identification of the push factors that causes irregular migration. The aim of this research is to provide an evidence-based model in order to raise awareness of the push factors affecting the ...
  • Pürotehniliste toodete kontrolli probleemid Maksu- ja Tolliametis 

   Kravtšuk, Pjotr (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöös käsitletakse probleemis, mis seisneb selles, et pürotehniliste toodete kontrollimisel tegutseb iga ametkond vaid oma pädevuse piires, kuid ühist kontrollipoliitikat ning rollijaotust ja infovahetust võimalike ...
  • Püsiv tegevuskoht e-kaubanduses 

   Ottenson, Olavi (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö on aktuaalne, kuna e-kaubanduse osakaal rahvusvahelises majanduses suureneb pidevalt. Samuti on e-kaubanduse ning püsiva tegevuskoha määratlemisega seotud küsimused olulisel kohal OECD poolt avaldatud BEPS ...
  • Püsiv tegevuskoht käibemaksu tähenduses Euroopa Liidu, Austraalia ja Kanada näitel 

   Sikerskaja, Anna (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Probleem seisneb selles, et Euroopa Liidus käibemaksu tähenduses täpne püsiva tegevuskoha definitsioon puudub. Eesmärgiks on võrdlevalt analüüsida püsiva tegevuskoha tekkimist käibemaksu tähenduses Euroopa Liidu, Austraalia ...
  • Püsiv tegevuskoht tulumaksuseaduse ja käibmaksuseaduse tähenduses 

   Peetris, Marja-Liisa (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lõputöö eesmärk on analüüsida püsiva tegevuskoha mõistet käibemaksuseaduse ja tulumaksuseaduse tähenduses. Eesmärgi saavutamiseks antakse ülevaade püsiva tegevuskoha mõistest tulumaksuseaduse tähenduses, antakse ülevaade ...
  • Püsiva maksejõuetuse põhjused ja probleemid pankrotimenetluses 

   Aguraiuja, Agnes (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö probleemiks on asjaolu, et äriühingutel puudub likviidne vara nii nõuete rahuldamiseks kui ka pankrotimenetluse kulude katteks. Seetõttu püütakse menetlusest kõrvale kalduda ning teha võlausaldajate jaoks protsess ...
  • Raamatupidaja vastutus 

   Jurjev, Deili (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö on aktuaalne, sest raamatupidaja vastutuse küsimust reguleeritakse läbi mitmete õigusaktide ning see toob kaasa erisusi ja segadust nii raamatupidamiskohustuslaste kui ka raamatupidajate seas. Probleem seisneb selles, ...
  • Raamatupidamine I 

   Kodasma, Varje (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Raamatu esimene on osa on keskendunud raamatupidamise tähtsamatele aspektidele.
  • Raamatupidamine II 

   Kodasma, Varje (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Raamatu teine osa on keskendunud ettevõtte raamatupidamisele.
  • Raamatupidamisarvestuse lihtsustamine 

   Kukk, Martin (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida raamatupidamisarvestuse lihtsustamist. Lõputöö koosneb kahest peatükist, mis omakorda on jaotatud kaheks alapeatükiks. Uurimismeetoditena kasutatakse kvalitatiivset ja kvantitatiivset ...
  • Raamatupidamise bilanss – finantsseisundi analüüsi allikas (AS Eesti Energia näitel) 

   Drab, Oksana (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö eesmärgiks on: • vaadelda bilansi olemust, kui finantsaruandluse vormi; • bilansi alusel analüüsida AS Eesti Energia finantsolukorda, kasutades selleks finantsanalüüsi traditsioonilisi meetodeid – vertikaal-, ...
  • Raamatupidamise ja finantsaruandluse korraldamise vastavus arusaadavuse printsiibile 

   Lõhmus, Stella-Liisa (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Viimased muudatused raamatupidamise seadusesse tulenesid direktiivist 2014/95/EL, mille alusel pidid kõik EL liikmesriigid võtma kasutusele alates 01.jaanuar 2017 direktiivis sätestatu, mis teebki lõputöö aktuaalseks. Probleem ...
  • Raamatupidamise sise-eeskirjade olulisus 

   Kukk, Imre (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida raamatupidamise sise-eeskirjade olulisust. Lõputöö koosneb kahest peatükist, mis jagunevad kaheks alapeatükiks. Lõputöö on teoreetiline uurimus, kus kasutatakse püstitatud ülesannete ...
  • Raamatupidamisprogrammidest saadav informatsioon 

   Prigoda, Ksenia (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Töö on aktuaalne sest, et riik on huvitatud sellest, et esitatud majandusaasta aruanded oleksid korrektselt vormistatud ning andmete sisu oleks seadusega kooskõlas ning vastaks raamatupidamiskohustuslase reaalsele ...
  • Radar : Politsei- ja Piirivalveameti ajakiri 28/2018 

   Unknown author (Politsei- ja Piirivalveamet, 2018)
  • Radar : Politsei- ja Piirivalveameti ajakiri 29/2019 

   Unknown author (Politsei- ja Piirivalveamet, 2019)
  • Radar : Politsei- ja Piirivalveameti ajakiri 30/2019 

   Unknown author (Politsei- ja Piirivalveamet, 2019)
  • Radioaktiivsete kaupade tollikontrolli probleemid 

   Kuzina, Irina (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö uurimisprobleemiks on asjaolu, et tolliametnike töö ja erinevate ametkondade vaheline koostöö kiirgusallika avastamisel piiril ei ole üheselt reguleeritud ning seetõttu võib kannatada MTA poolt läbiviidava ...