Now showing items 120-139 of 1978

  • Autovargused Eestis: nende iseärasused, dünaamika ja tüpoloogia 

   Berg, Steven (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö eesmärgiks on anda ülevaade autovargustest Eestis ja maailmas, neid võrrelda ja analüüsida. Autor uurib autovaraste tüpoloogiat ja püüab teha kriminoloogilisi üldistusi ja järeldusi Eesti autovarguste ja autovaraste ...
  • Avalik koosolek-avalik üritus Tallinna linnas 

   Tooming, Marju (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Antud teema raames viib töö autor läbi intervjuud Põhja Politseiprefektuuri politseiametnikega, kes oma igapäevases töös puutuvad tihedalt kokku avalike koosolekute ja avalike üritustega. Samuti on analüüsitud ...
  • Avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja teised halduse kandjad 

   Roosve, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lühikirjeldus: Käesolev õpiobjekt selgitab halduskorraldusest osa, mis käsitleb haldusekandjate tekkimise aluseid. Tutvustatakse haldusekandjate süsteemi - riiki, kui tuumhaldusekandjat ja teisi haldusekandjaid: kohaliku ...
  • Avalike teenuste lepinguline delegeerimine Võrumaa omavalitsustes 

   Otsatalu, Piret (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö eesmärgiks oli tänase praktika kaardistamine Võrumaa kolmeteistkümnes omavalitsuses avalike teenuste lepingulisel delegeerimisel, samuti tulemuste analüüs ning erinevate lahenduste ja soovituste väljapakkumine ...
  • Avalike ürituste lubamise põhiseaduslik aspekt 

   Kärsna, Tiina (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö hüpoteesiks on väide, et linnavalitsuste poolt rikutakse isikute põhiõigust vabale eneseteostusele, kuna avalike ürituste kohta käivad regulatsioonid ei ole põhiseadusega kooskõlas. Autor kasutab hüpoteesi ...
  • Avaliku ja erasektori kohtuvälise võlahalduse võrdlev analüüs 

   Oras, Thea (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöös käsitletakse võla tekke aluseid ja avaliku ning erasektori tegevust kohtuvälisel rahaliste kohustuste sissenõudmisel Muuhulgas keskendutakse võlgnike ja võlausaldajate kohustustele ja õigustele. Teema käsitlemisel ...
  • Avaliku sektori hõive ja selle dünaamika Eestis ja teistes OECD riikides 

   Pajusaar, Liia (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Töö on aktuaalne kuna valitsus on võtnud eesmärgiks vähendada riigiametnike arvu avalikus sektoris. Avaliku sektoris on viimastel aastatel palju ametnikke koondatud ja koondamisi plaanitakse läbi viia ka tulevikus. ...
  • Avaliku sektori käibemaksuga maksustamise reformimise võimalused Eestis 

   Anderson, Anny-Gret (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Euroopa Komisjonis on välja töötamisel ajakohane käibemaksusüsteem, mis peaks muuhulgas andma selgema ülevaate, milliste majandustegevuste korral peab avalik-õiguslik organ ennast registreerima käibemaksukohustuslaseks. ...
  • Avaliku sektori ökonoomika 

   Kommer, Anneli (Sisekaitseakadeemia, 2004)
   Riigiametnikud on tihti olukorras, kus tuleb teha valikuid ja langetada majanduslikke otsuseid, millest sõltub nii tema asutuse kui ka linna või valla elanike heaolu. Avaliku sektori ökonoomika aitab paremini mõista nende ...
  • Avaliku sektori poolt pakutavate teenuste käibemaksuga maksustamine 

   Alt, Kristiina (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Teema on aktuaalne, kuna Euroopa Liidus on käsil Nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ muudatuste planeerimine avaliku sektori teenuste käibemaksustamist puudutava regulatsiooni osas. Avaliku sektori teenuste käibemaksuga maksustamist ...
  • Avaliku teabe avalikustamine tulenevalt hea halduse tavast Kuusalu valla näitel 

   Nurmsalu, Esta (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö raames läbiviidud uuringuga püüti leida vastus uurimisküsimusele: millised on vastuolud ja puudused Kuusalu Vallavalitsuse ja –volikogu dokumentides, mis reguleerivad määruste avalikustamist ja määrustes sisalduva ...
  • Avaliku teenistuse õigus 

   Mikiver, Monika (Sisekaitseakadeemia, 2002)
   Ükski riik ei toimi ilma riigiteenistuseta. Kui riiki juhivad demokraatlikus õigusriigis põhiseaduse alusel moodustatud riigiorganid (parlament ja valitsus), siis riiklikke otsuseid viivad ellu ja riigi igapäevasid jooksvaid ...
  • Avaliku teenistuse õiguslikud alused 

   Tavits, Gaabriel (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Raamat annab hea ja kompaktse ülevaate uuest avaliku teenistuse seadusest. Kuigi põhitähelepanu on pööratud ametnike teenistussuhte uue regulatsiooni tutvustamisele, võrdleb autor uue ATSi sätteid samalaadseid suhteid ...
  • Avaliku võimu kandja nõuete sissenõudmisega seotud probleemid 

   Tšernova, Laura (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö eesmärgiks oli analüüsida avaliku võimu kandja nõuete sissenõudmisega seotud probleeme. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati neli uurimisülesannet: 1. Antakse ülevaade avaliku võimu kandjatest, nende ülesannetest ...
  • Avalikus kohas alkoholi tarbimine kehtivas õiguskorras ja korrakaitseseaduse eelnõus 

   Sokolova, Anita (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töö teema on aktuaalne, kuna lähitulevikus võib jõustuda seadus, millega muutub käesoleval ajal kehtiv avalikus kohas alkoholi tarbimise kord. See aga ohustab kehtiva piirangu aluseks oleva avaliku korra, kuid samas ...
  • Avariigrupi sündmuskohal Ida ja Põhja Politseiprefektuuris 

   Pavljutšok, Marina (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö objektiks on avariigrupi tehtav töö sündmuskohal ning esemeks avariigrupi liikmete teadmised. Uurimuse eesmärgiks on välja selgitada avariigrupi töötajate oskused ja teadmised ning saada teada, sellest tulenevad ...
  • Ähvardamise veenvuse kui ähvardamise koosseisu tunnuse hindamine menetluse alustamata jätmise otsustamisel Lääne prefektuuris 

   Sepp, Helen (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Käesoleva lõputöö teemaks on : "Ähvardamise veenvuse kui koosseisu tunnuse hindamine menetluse alustamata jätmise otsustamisel Lääne prefektuuris". Ähvardamine kui vägivallategu karistusseadustiku (edaspidi KarS) § 120 ...
  • Ärakuulamisõiguse rakendamine tuleohutusjärelevalves aastatel 2008 - 2012 Põhja päästekeskuse näitel 

   Kiis, Tõnis (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Töö eesmärgiks on anda ülevaade, kas ja millisel viisil tagatakse menetlusosalisele õigus olla ärakuulatud Põhja päästekeskuse tuleohutusjärelevalve läbi viidavas haldusmenetlustes.
  • Äri- ja pangasaladus maksumenetluses 

   Rosin, Einar (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö eesmärgiks oli välja selgitada, kuivõrd ühetaoline või erinev on maksuhaldurite olukord selles vallas. Allikatena kasutas autor Eestis välja antud erialast kirjandust ja kohtulahendeid, teemakohaseid materjale ...
  • Äriühingu laenu andmisega ja võtmisega seonduvad maksukohustused ja riskid 

   Antsiferova, Jekaterina (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Käesolevas lõputöös vaadeldakse maksukohustusi, mis võivad tekkida laenutehingutest nii laenuandjal kui laenuvõtjal. Samuti pakutakse välja võimalusi käsitletud maksuriskide vältimiseks või maandamiseks ja tehakse ...