Now showing items 1832-1851 of 1972

  • Vabatahtlike motivatsioon siseturvalisuse tagamisel politsei- ja päästevaldkonna näitel 

   Agu-Kruusmaa, Dagmar (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö eesmärgiks on selgitada välja siseturvalisusvaldkonnas tegutsevate vabatahtlike motivaatorid ning motivatsiooni pärssivad tegurid ning teha selle pinnalt rakenduslikke ettepanekuid. Magistritöö on kaardistav uuring, ...
  • Vabatahtlike organisatsioonide kaasamine plaanilistele demineerimistöödele 

   Helk, Hannes (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada vabatahtlike organisatsioonide kaasamise võimalused plaanilistesse demineerimistöödesse. Lõputöö uurimisülesanneteks on anda teoreetiline ülevaade demineerimisest, plaanilisest ...
  • Vabatahtlike osalemine Eesti merepäästesüsteemis 

   Vernik, Jako (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada Politsei- ja Piirivalveameti ning vabatahtlike merepäästeühingute arvamused, mille põhjal teha korralduslikust aspektist lähtuvad ettepanekud vabatahtlike parema osalemise tagamiseks ...
  • Vabatahtlike päästekomandode kaasamine liiklusõnnetustele 

   Hindreus, Märt (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Uurimistöö peaeesmärgiks oli leida võimalusi ja lahendusi kuidas lisaks kutselistele päästekomandodele oleks võimalik liiklusõnnetustele kaasata ka vabatahtlike päästekomandosid, ning luua neile kriteeriumid, mille alusel ...
  • Vabatahtlike päästjate koolitamise võimalused elektroonilises keskkonnas 

   Ennemuist, Taavi (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada vabatahtlike päästjate valmidus ja soov omandada esimese ja teise astme koolituste, täiendkoolituste ja eriväljaõppe kursuste teoreetilised osad e-õppe vormis.
  • Vabatahtlike päästjate senisest suurem kaasamine ennetustöösse 

   Dubinin, Alar (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Probleem seisneb selles, et aastal 2012 oli 95-st vabatahtlikust päästekomandost ja 2-st reservpäästerühmast vaid 20 vabatahtliku päästekonadot sõlminud lepingu ennetustööga tegelemiseks. Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada ...
  • Vabatahtliku päästemeeskonna juhtimise parendamine Lõuna-Eesti näitel 

   Teder, Mihkel (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Töö eesmärgiks on välja selgitada vabatahtliku päästemeeskonna valmisolek ja ettevalmistus päästesündmuste läbiviimisel ning teha ettepanekuid vabatahtliku päästemeeskonna juhtimise parendamiseks
  • Vabatahtliku päästeühingu eestvedaja hoiakud poolkutselise liikmeskonna kujunemisel 

   Klaassen, Madis (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada vabatahtliku päästeühingu eestvedaja hoiakud poolkutselise liikmeskonna kujunemisel. Lõputöö esimeses osas käsitletakse vabatahtlike motivaatoreid teaduslike allikate näitel ning uuritakse ...
  • Vabatahtliku päästja valmisolek suitsusukeldumise teenuseks 

   Kuznetsov, Kaarel (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lõputöö peamised märksõnad on päästetöid tegevate vabatahtlike päästjate hetke olukord, võimalik valmisolek suitsusukeldumise teenuseks ja hetkel kehtivad nõuded suitsusukeldumise andmiseks. Lõputöö eesmärgiks on välja ...
  • Vabatahtliku reservpäästerühma perspektiivid päästeameti teenuste mudelis 

   Umbsaar, Tiit (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Vabatahtlikke organisatsioone ja üldisemalt kolmandat sektorit, kaasatakse üha enam avalike teenuste pakkujana. Eesti rahvastik vananeb ja väheneb ning juba praegu ei ole võimalik kõiki avalikke teenuseid endises mahus ...
  • Vabatsoonid ja nende jätkusuutlikkus Eestis 

   Tsilk, Tony (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Teema on aktuaalne, kuna tänapäeval on paljudes Euroopa riikides vabatsoonid ning nendega kaasnevad nii mõnedki eelised. Samuti on uus Liidu Tolliseadustik muutnud vabatsooni mõistet, kehtestades ainut üht tüüpi ...
  • Vabaühenduste ja vabatahtlike kaasamise võimalused liiklusohutuse tagamisel Tallinna linna näitel 

   Baltmischkis, Eero (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöö aktuaalsus: riigi ressursid elanike heaolu tagamisel on piiratud ning ühiskonnas eksisteerivate probleemide lahendamiseks vabaühenduste ja vabatahtlike kaasamist liiklusohutuse tagamisel ei ole seni uuritud. Probleemi ...
  • Vahetu sunni rakendamine politsei järelevalvealases tegevuses Lääne prefektuuri Pärnu Politseijaoskonna näitel 

   Teder, Deniss (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada, kas ametnikud on kursis, mis uuendused on sisse toodud Politsei ja piirivalve seadusesse, eelkõige osas mis puudutab vahetu sunni kasutamist.
  • Vahetu sunni rakendamisest Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna näitel 

   Popp, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada, milliseid teadmisi ja oskusi omavad Lääne Prefektuuri Pärnu politseijaoskonna patrullteenistuses töötavad politseiametnikud ning kas nad oskavad rakendada vahetut sundi vastavalt ...
  • Vahistatute emotsionaalse seisundi muutumine 

   Ringas, Birjo (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada, kas ja kuidas muutub vahistatute emotsionaalne pinge ning seoses sellega ka stressi tase. Eesmärgi saavutamiseks viidi läbi ankeetküsitlus Tallinna Vangla eelvangistushoones viibivate ...
  • Vahistatute hõivetegevuse korraldus Tallinna Vangla näitel 

   Ojassalu, Maarja (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö hüpoteesideks on: programmides osalemise ja distsipliinirikkumiste toimepanemise vahel on seos- tegevustes osalenud vahistatud panevad toime vähem distsipliinirikkumisi kui mittehõivatud vahistatud- ei leidnud ...
  • Vahistatute õigused, nende rakendamine ja suhestumine Euroopa vangistusõigusega 

   Konsa, Jaarek (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Magistritöö käsitleb vahistatute õigusi ja nende rakendamist ja suhestumist Euroopa vangistusõigusega. Vahistatute õiguste käsitluse aluseks on vahistamise (tõkendi kohaldamise) eesmärk. Vahistatute õigused võib jagada ...
  • Vahtkustutuse õppematerjali analüüs 

   Kontus, Rein (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Töö eesmärgiks oli võrrelda päästja ja päästespetsialisti kalenderplaane. Teiseks eesmärgiks oli võrrelda ja analüüsida päästja ja päästespetsialistidele vahtkustutuse koolitusmaterjale. Analüüsi ja võrdluse tulemusena ...
  • Vahuainete omadused ja alternatiivsed vahuained 

   Tammist, Eiko (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töö eesmärgiks on koondada ühiste kaante vahele ülevaatlik ja järeldustega varustatud materjal, mis annaks lugejale teavet erinevate vahuainete kustutus omadustest ja alternatiivsetest ainetest, mida kasutada kustutustööde ...
  • Vaideotsuse mõju kinni peetavale isikule 

   Laansoo, Liis (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö ülesanneteks on anda ülevaade kinni peetavale isikule tehtud vaideotsuse teoreetilistest lähtepunktidest ning välja selgitada, kuidas tagatakse vaideotsuse lõplikkus ehk kuidas tagada, et kinni peetav isik ei pöördu ...